ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:1.6-weight:1.5 شاخه 6 متری 32 198,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:2-weight:2 شاخه 6 متری 40 250,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:1.6-weight:2.4 شاخه 6 متری 50 316,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:2-weight:3.1 شاخه 6 متری 63 409,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:1.8-weight:3.6 شاخه 6 متری 75 475,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:1.8-weight:4.3 شاخه 6 متری 90 567,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:2.2-weight:6.4 شاخه 6 متری 110 844,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:2.5-weight:8.2 شاخه 6 متری 125 1,082,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:3.2-weight:13.3 شاخه 6 متری 160 1,755,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:3.9-weight:20.5 شاخه 6 متری 200 2,706,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:4.9-weight:31.2 شاخه 6 متری 250 4,118,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:6.2-weight:49.8 شاخه 6 متری 315 6,573,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:7.9-weight:80 شاخه 6 متری 400 10,560,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:1.9-weight:1 شاخه 6 متری 20 132,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:1.9-weight:1.2 شاخه 6 متری 25 158,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:2-weight:2 شاخه 6 متری 32 264,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:1.9-weight:2.9 شاخه 6 متری 40 382,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:2.4-weight:3.1 شاخه 6 متری 50 409,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:3-weight:5.1 شاخه 6 متری 63 726,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:3-weight:6.8 شاخه 6 متری 75 897,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:3-weight:7 شاخه 6 متری 90 924,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:3.2-weight:10 شاخه 6 متری 110 1,320,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:3.2-weight:12 شاخه 6 متری 125 1,584,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:4-weight:19 شاخه 6 متری 160 2,508,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:4.9-weight:29.7 شاخه 6 متری 200 3,920,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:6.2-weight:46 شاخه 6 متری 250 6,072,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:7.7-weight:73 شاخه 6 متری 315 9,636,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:9.8-weight:120 شاخه 6 متری 400 15,840,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:2.3-weight:1.7 شاخه 6 متری 25 336,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:2.9-weight:2.7 شاخه 6 متری 32 534,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:3.7-weight:4.3 شاخه 6 متری 40 851,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:3-weight:4.5 شاخه 6 متری 50 594,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:4.7-weight:7.85 شاخه 6 متری 63 1,036,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:5.6-weight:11 شاخه 6 متری 75 2,178,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:4.3-weight:9.7 شاخه 6 متری 90 1,280,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:4.2-weight:14.3 شاخه 6 متری 110 1,881,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:4.8-weight:18.5 شاخه 6 متری 125 2,442,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:6.2-weight:30.2 شاخه 6 متری 160 3,986,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:7.7-weight:47 شاخه 6 متری 200 6,204,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:9.6-weight:73 شاخه 6 متری 250 9,636,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:12.1-weight:116 شاخه 6 متری 315 15,312,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 زانو 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 63 31,350
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 زانو 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 90 62,590
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 زانو 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 110 83,490
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 زانو 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 125 104,390
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 زانو 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 160 208,780
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 زانو 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 200 432,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 زانو 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 250 801,460
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 زانو 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 63 26,070
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 زانو 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 90 49,060
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 زانو 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 110 72,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 زانو 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 125 79,310
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 زانو 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 160 181,610
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 زانو 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 200 350,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 تبدیل نیمه قوی رزاقی عدد 90*63 39,710
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 تبدیل نیمه قوی رزاقی عدد 110*63 50,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 تبدیل نیمه قوی رزاقی عدد 110*90 50,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 تبدیل نیمه قوی رزاقی عدد 125*110 60,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 تبدیل نیمه قوی رزاقی عدد 160*110 108,570
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 تبدیل نیمه قوی رزاقی عدد 160*125 116,930
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 تبدیل نیمه قوی رزاقی عدد 200*110 198,660
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 تبدیل نیمه قوی رزاقی عدد 200*160 222,090
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 تبدیل نیمه قوی رزاقی عدد 250*200 480,920
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 بوشن نیمه قوی رزاقی عدد 63 22,990
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 بوشن نیمه قوی رزاقی عدد 90 41,690
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 بوشن نیمه قوی رزاقی عدد 110 47,960
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 بوشن نیمه قوی رزاقی عدد 125 66,770
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 بوشن نیمه قوی رزاقی عدد 160 139,810
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 بوشن نیمه قوی رزاقی عدد 200 303,930
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 سیفون نیمه قوی کامل رزاقی عدد 63 67,760
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 سیفون نیمه قوی کامل رزاقی عدد 90 132,550
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 سیفون نیمه قوی کامل رزاقی عدد 125*110 218,130
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 63 42,790
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 90 84,480
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 90*63*90 64,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 110 105,380
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 110*63*110 87,670
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 125 156,530
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 160 277,640
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 160*110*160 219,120
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 200 619,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 63 51,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 90 99,110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 90*63*90 78,320
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 110 151,360
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 110*63*110 96,030
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 110*90*110 114,840
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 125 181,610
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 125*110*125 177,430
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 160 354,860
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 160*110*160 244,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 160*125*160 265,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 200 724,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 200*110*200 444,180
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 200*160*200 561,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 دریچه بازدید رزاقی عدد 110 350,680
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 دریچه بازدید رزاقی عدد 125 367,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 دریچه کلین اوت رزاقی عدد 90 79,310
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 دریچه کلین اوت رزاقی عدد 110 96,030
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 دریچه کلین اوت رزاقی عدد 160 187,110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 زانو 45 درجه معمولی رزاقی عدد 110 45,870
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 زانو 90 درجه معمولی رزاقی عدد 110 62,590
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 سه راه 45 درجه معمولی رزاقی عدد 110 96,030
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل