ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:1.6-weight:1.5 شاخه 6 متری 32 247,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:2-weight:2 شاخه 6 متری 40 313,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:1.6-weight:2.4 شاخه 6 متری 50 396,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:2-weight:3.1 شاخه 6 متری 63 511,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:1.8-weight:3.6 شاخه 6 متری 75 594,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:1.8-weight:4.3 شاخه 6 متری 90 709,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:2.2-weight:6.4 شاخه 6 متری 110 1,056,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:2.5-weight:8.2 شاخه 6 متری 125 1,353,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:3.2-weight:13.3 شاخه 6 متری 160 2,194,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:3.9-weight:20.5 شاخه 6 متری 200 3,382,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:4.9-weight:31.2 شاخه 6 متری 250 5,148,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:6.2-weight:49.8 شاخه 6 متری 315 8,217,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:7.9-weight:80 شاخه 6 متری 400 13,200,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:1.9-weight:1 شاخه 6 متری 20 165,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:1.9-weight:1.2 شاخه 6 متری 25 198,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:2-weight:2 شاخه 6 متری 32 330,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:1.9-weight:2.9 شاخه 6 متری 40 478,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:2.4-weight:3.1 شاخه 6 متری 50 511,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:3-weight:5.1 شاخه 6 متری 63 907,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:3-weight:6.8 شاخه 6 متری 75 1,122,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:3-weight:7 شاخه 6 متری 90 1,155,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:3.2-weight:10 شاخه 6 متری 110 1,650,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
23 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:3.2-weight:12 شاخه 6 متری 125 1,980,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
24 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:4-weight:19 شاخه 6 متری 160 3,135,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
25 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:4.9-weight:29.7 شاخه 6 متری 200 4,900,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
26 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:6.2-weight:46 شاخه 6 متری 250 7,590,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
27 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:7.7-weight:73 شاخه 6 متری 315 12,045,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
28 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:9.8-weight:120 شاخه 6 متری 400 19,800,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
29 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:2.3-weight:1.7 شاخه 6 متری 25 374,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
30 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:2.9-weight:2.7 شاخه 6 متری 32 594,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
31 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:3.7-weight:4.3 شاخه 6 متری 40 946,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
32 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:3-weight:4.5 شاخه 6 متری 50 742,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:4.7-weight:7.85 شاخه 6 متری 63 1,295,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:5.6-weight:11 شاخه 6 متری 75 2,420,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:4.3-weight:9.7 شاخه 6 متری 90 1,600,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:4.2-weight:14.3 شاخه 6 متری 110 2,351,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
37 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:4.8-weight:18.5 شاخه 6 متری 125 3,052,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
38 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:6.2-weight:30.2 شاخه 6 متری 160 4,983,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
39 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:7.7-weight:47 شاخه 6 متری 200 7,755,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
40 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:9.6-weight:73 شاخه 6 متری 250 12,045,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
41 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:12.1-weight:116 شاخه 6 متری 315 19,140,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
42 زانو 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 63 45,255
 • 0 از 1 تا بی نهایت
43 زانو 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 90 90,510
 • 0 از 1 تا بی نهایت
44 زانو 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 110 120,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
45 زانو 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 125 150,885
 • 0 از 1 تا بی نهایت
46 زانو 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 160 301,875
 • 0 از 1 تا بی نهایت
47 زانو 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 200 582,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
48 زانو 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 250 1,260,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
49 زانو 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 63 37,695
 • 0 از 1 تا بی نهایت
50 زانو 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 90 70,980
 • 0 از 1 تا بی نهایت
51 زانو 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 110 104,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
52 زانو 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 125 114,660
 • 0 از 1 تا بی نهایت
53 زانو 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 160 262,605
 • 0 از 1 تا بی نهایت
54 زانو 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 200 472,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
55 تبدیل نیمه قوی رزاقی عدد 90*63 57,330
 • 0 از 1 تا بی نهایت
56 تبدیل نیمه قوی رزاقی عدد 110*63 72,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
57 تبدیل نیمه قوی رزاقی عدد 110*90 72,450
 • 0 از 1 تا بی نهایت
58 تبدیل نیمه قوی رزاقی عدد 125*110 87,570
 • 0 از 1 تا بی نهایت
59 تبدیل نیمه قوی رزاقی عدد 160*110 156,975
 • 0 از 1 تا بی نهایت
60 تبدیل نیمه قوی رزاقی عدد 160*125 169,050
 • 0 از 1 تا بی نهایت
61 تبدیل نیمه قوی رزاقی عدد 200*110 267,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
62 تبدیل نیمه قوی رزاقی عدد 200*160 299,250
 • 0 از 1 تا بی نهایت
63 تبدیل نیمه قوی رزاقی عدد 250*200 756,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
64 بوشن نیمه قوی رزاقی عدد 63 33,180
 • 0 از 1 تا بی نهایت
65 بوشن نیمه قوی رزاقی عدد 90 60,375
 • 0 از 1 تا بی نهایت
66 بوشن نیمه قوی رزاقی عدد 110 69,405
 • 0 از 1 تا بی نهایت
67 بوشن نیمه قوی رزاقی عدد 125 96,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
68 بوشن نیمه قوی رزاقی عدد 160 202,230
 • 0 از 1 تا بی نهایت
69 بوشن نیمه قوی رزاقی عدد 200 409,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
70 سیفون نیمه قوی کامل رزاقی عدد 63 98,070
 • 0 از 1 تا بی نهایت
71 سیفون نیمه قوی کامل رزاقی عدد 90 191,730
 • 0 از 1 تا بی نهایت
72 سیفون نیمه قوی کامل رزاقی عدد 125*110 315,420
 • 0 از 1 تا بی نهایت
73 سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 63 61,845
 • 0 از 1 تا بی نهایت
74 سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 90 122,220
 • 0 از 1 تا بی نهایت
75 سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 90*63*90 93,555
 • 0 از 1 تا بی نهایت
76 سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 110 152,460
 • 0 از 1 تا بی نهایت
77 سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 110*63*110 126,735
 • 0 از 1 تا بی نهایت
78 سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 125 226,380
 • 0 از 1 تا بی نهایت
79 سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 160 401,520
 • 0 از 1 تا بی نهایت
80 سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 160*110*160 316,995
 • 0 از 1 تا بی نهایت
81 سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 200 835,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
82 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 63 73,920
 • 0 از 1 تا بی نهایت
83 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 90 143,430
 • 0 از 1 تا بی نهایت
84 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 90*63*90 113,190
 • 0 از 1 تا بی نهایت
85 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 110 218,820
 • 0 از 1 تا بی نهایت
86 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 110*63*110 138,810
 • 0 از 1 تا بی نهایت
87 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 110*90*110 166,005
 • 0 از 1 تا بی نهایت
88 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 125 262,605
 • 0 از 1 تا بی نهایت
89 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 125*110*125 256,620
 • 0 از 1 تا بی نهایت
90 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 160 513,135
 • 0 از 1 تا بی نهایت
91 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 160*110*160 353,220
 • 0 از 1 تا بی نهایت
92 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 160*125*160 383,355
 • 0 از 1 تا بی نهایت
93 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 200 976,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
94 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 200*110*200 598,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
95 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 200*160*200 756,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
96 دریچه بازدید رزاقی عدد 110 456,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
97 دریچه بازدید رزاقی عدد 125 504,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
98 دریچه کلین اوت رزاقی عدد 90 87,150
 • 0 از 1 تا بی نهایت
99 دریچه کلین اوت رزاقی عدد 110 111,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
100 دریچه کلین اوت رزاقی عدد 160 252,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
101 زانو 45 درجه معمولی رزاقی عدد 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
102 زانو 90 درجه معمولی رزاقی عدد 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
103 سه راه 45 درجه معمولی رزاقی عدد 110
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل