ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:1.6-weight:1.5 شاخه 6 متری 32 82,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
2 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:2-weight:2 شاخه 6 متری 40 104,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
3 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:1.6-weight:2.4 شاخه 6 متری 50 132,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
4 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:2-weight:3.1 شاخه 6 متری 63 170,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
5 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:1.8-weight:3.6 شاخه 6 متری 75 198,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
6 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:1.8-weight:4.3 شاخه 6 متری 90 236,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
7 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:2.2-weight:6.4 شاخه 6 متری 110 352,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
8 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:2.5-weight:8.2 شاخه 6 متری 125 451,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
9 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:3.2-weight:13.3 شاخه 6 متری 160 731,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
10 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:3.9-weight:20.5 شاخه 6 متری 200 1,127,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
11 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:4.9-weight:31.2 شاخه 6 متری 250 1,716,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
12 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:6.2-weight:49.8 شاخه 6 متری 315 3,088,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
13 لوله پلیکا معمولی رزاقی Thickness:7.9-weight:80 شاخه 6 متری 400 4,960,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
14 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:1.9-weight:1 شاخه 6 متری 20 55,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
15 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:1.9-weight:1.2 شاخه 6 متری 25 66,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
16 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:2-weight:2 شاخه 6 متری 32 110,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
17 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:1.9-weight:2.9 شاخه 6 متری 40 159,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
18 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:2.4-weight:3.1 شاخه 6 متری 50 170,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
19 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:3-weight:5.1 شاخه 6 متری 63 302,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
20 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:3-weight:6.8 شاخه 6 متری 75 374,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
21 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:3-weight:7 شاخه 6 متری 90 385,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
22 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:3.2-weight:10 شاخه 6 متری 110 550,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
23 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:3.2-weight:12 شاخه 6 متری 125 660,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
24 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:4-weight:19 شاخه 6 متری 160 1,045,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
25 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:4.9-weight:29.7 شاخه 6 متری 200 1,633,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
26 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:6.2-weight:46 شاخه 6 متری 250 2,530,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
27 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:7.7-weight:73 شاخه 6 متری 315 4,526,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
28 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی Thickness:9.8-weight:120 شاخه 6 متری 400 7,440,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
29 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:2.3-weight:1.7 شاخه 6 متری 25 93,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
30 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:2.9-weight:2.7 شاخه 6 متری 32 148,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
31 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:4.2-weight:4.3 شاخه 6 متری 40 236,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
32 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:3-weight:4.5 شاخه 6 متری 50 247,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
33 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:4.7-weight:7.85 شاخه 6 متری 63 432,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
34 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:5.6-weight:11 شاخه 6 متری 75 950,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
35 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:4.3-weight:9.7 شاخه 6 متری 90 533,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
36 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:4.2-weight:14.3 شاخه 6 متری 110 784,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
37 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:4.8-weight:18.5 شاخه 6 متری 125 1,017,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
38 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:6.2-weight:30.2 شاخه 6 متری 160 1,661,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
39 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:7.7-weight:47 شاخه 6 متری 200 2,585,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
40 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:9.6-weight:73 شاخه 6 متری 250 4,015,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
41 لوله پلیکا قوی رزاقی Thickness:12.1-weight:116 شاخه 6 متری 315 7,192,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
42 زانو 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 63 13,900
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
43 زانو 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 90 27,900
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
44 زانو 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 110 37,200
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
45 زانو 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 125 46,500
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
46 زانو 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 160 93,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
47 زانو 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 200 203,500
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
48 زانو 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 250 390,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
49 زانو 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 63 11,600
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
50 زانو 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 90 21,900
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
51 زانو 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 110 32,100
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
52 زانو 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 125 35,300
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
53 زانو 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 160 80,900
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
54 زانو 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 200 165,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
55 تبدیل نیمه قوی رزاقی عدد 90*63 17,700
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
56 تبدیل نیمه قوی رزاقی عدد 110*63 22,300
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
57 تبدیل نیمه قوی رزاقی عدد 110*90 22,300
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
58 تبدیل نیمه قوی رزاقی عدد 125*110 27,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
59 تبدیل نیمه قوی رزاقی عدد 160*110 48,400
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
60 تبدیل نیمه قوی رزاقی عدد 160*125 52,100
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
61 تبدیل نیمه قوی رزاقی عدد 200*110 93,500
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
62 تبدیل نیمه قوی رزاقی عدد 200*160 104,500
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
63 تبدیل نیمه قوی رزاقی عدد 250*200 234,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
64 بوشن نیمه قوی رزاقی عدد 63 11,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
65 بوشن نیمه قوی رزاقی عدد 90 19,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
66 بوشن نیمه قوی رزاقی عدد 110 22,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
67 بوشن نیمه قوی رزاقی عدد 125 30,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
68 بوشن نیمه قوی رزاقی عدد 160 62,500
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
69 بوشن نیمه قوی رزاقی عدد 200 143,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
70 سیفون نیمه قوی کامل رزاقی عدد 63 30,200
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
71 سیفون نیمه قوی کامل رزاقی عدد 90 59,100
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
72 سیفون نیمه قوی کامل رزاقی عدد 125*110 97,200
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
73 سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 63 19,100
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
74 سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 90 37,700
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
75 سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 90*63*90 28,800
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
76 سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 110 47,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
77 سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 110*63*110 39,100
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
78 سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 125 69,700
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
79 سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 160 123,700
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
80 سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 160*110*160 97,600
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
81 سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 200 291,500
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
82 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 63 22,800
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
83 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 90 44,200
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
84 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 90*63*90 34,900
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
85 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 110 67,400
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
86 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 110*63*110 42,800
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
87 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 110*90*110 51,200
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
88 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 125 80,900
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
89 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 125*110*125 79,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
90 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 160 158,100
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
91 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 160*110*160 108,800
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
92 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 160*125*160 118,100
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
93 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 200 341,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
94 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 200*110*200 209,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
95 سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی عدد 200*160*200 264,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
96 دریچه بازدید رزاقی عدد 110 165,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
97 دریچه بازدید رزاقی عدد 125 170,000
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
98 دریچه کلین اوت رزاقی عدد 90 40,500
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
99 دریچه کلین اوت رزاقی عدد 110 47,900
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
100 دریچه کلین اوت رزاقی عدد 160 90,400
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
101 زانو 45 درجه معمولی رزاقی عدد 110 20,500
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
102 زانو 90 درجه معمولی رزاقی عدد 110 27,900
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
103 سه راه 45 درجه معمولی رزاقی عدد 110 42,800
 • 6% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 7% از 100,000,001 تا بی نهایت
جمع کل