ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 25 9,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
2 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 32 9,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
3 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 32 10,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
4 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 40 10,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
5 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 40 12,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
6 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 50 10,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
7 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 50 12,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
8 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 63 12,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
9 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 63 13,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
10 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 75 16,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
11 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 75 17,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
12 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 90 30,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
13 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 90 36,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
14 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 110 35,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
15 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 110 52,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
16 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 125 54,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
17 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 125 61,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
18 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 140 69,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
19 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 140 83,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
20 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 160 94,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
21 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 160 112,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
22 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 180 118,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
23 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 180 146,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
24 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 200 139,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
25 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 200 167,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
26 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 225 208,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
27 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 225 236,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
28 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 250 278,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
29 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 250 306,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
30 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 280 445,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
31 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 280 584,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
32 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 315 361,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
33 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 315 487,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
34 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 355 849,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
35 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 355 918,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
36 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 400 1,127,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
37 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 400 1,280,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
38 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 450 1,948,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
39 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 450 2,296,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
40 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 500 2,185,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
41 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 500 2,463,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
42 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 560 2,923,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
43 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 560 3,481,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
44 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 630 3,062,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
45 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 630 3,619,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
46 فلنج جوشی پایه بلند پلی رود PN 16 عدد 63 48,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
47 فلنج جوشی پایه بلند پلی رود PN 16 عدد 75 57,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
48 فلنج جوشی پایه بلند پلی رود PN 16 عدد 90 66,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
49 فلنج جوشی پایه بلند پلی رود PN 16 عدد 110 82,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
50 فلنج جوشی پایه بلند پلی رود PN 16 عدد 125 94,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
51 فلنج جوشی پایه بلند پلی رود PN 16 عدد 140 167,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
52 فلنج جوشی پایه بلند پلی رود PN 16 عدد 160 187,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
53 فلنج جوشی پایه بلند پلی رود PN 16 عدد 180 222,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
54 فلنج جوشی پایه بلند پلی رود PN 16 عدد 200 250,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
55 فلنج جوشی پایه بلند پلی رود PN 16 عدد 250 556,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
56 فلنج جوشی پایه بلند پلی رود PN 16 عدد 315 999,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
57 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 25*20 23,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
58 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 32*20 23,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
59 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 32*25 23,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
60 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 40*20 23,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
61 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 40*25 23,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
62 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 40*32 23,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
63 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 50*25 23,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
64 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 50*32 23,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
65 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 50*40 23,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
66 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 63*40 23,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
67 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 63*50 18,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
68 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 63*50 20,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
69 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 75*50 20,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
70 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 75*50 24,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
71 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 75*63 20,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
72 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 75*63 24,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
73 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 90*63 22,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
74 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 90*63 27,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
75 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 90*75 22,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
76 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 90*75 27,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
77 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 110*63 40,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
78 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 110*63 54,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
79 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 110*75 40,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
80 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 110*75 54,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
81 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 110*90 40,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
82 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 110*90 54,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
83 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 125*63 43,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
84 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 125*63 68,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
85 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 125*75 43,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
86 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 125*75 68,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
87 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 125*90 43,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
88 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 125*90 68,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
89 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 125*110 43,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
90 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 125*110 68,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
91 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 140*110 105,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
92 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 140*110 136,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
93 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 140*125 105,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
94 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 140*125 136,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
95 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 160*90 103,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
96 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 160*90 109,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
97 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 160*110 103,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
98 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 160*110 109,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
99 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 160*125 103,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
100 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 160*125 109,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
101 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 160*140 103,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
102 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 160*140 194,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
103 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 180*90 181,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
104 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 180*90 208,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
105 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 180*110 181,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
106 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 180*110 208,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
107 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 180*125 181,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
108 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 180*125 208,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
109 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 180*140 181,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
110 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 180*140 208,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
111 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 180*160 181,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
112 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 180*160 208,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
113 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 200*90 179,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
114 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 200*90 207,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
115 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 200*110 179,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
116 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 200*110 207,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
117 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 200*125 179,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
118 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 200*125 207,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
119 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 200*160 179,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
120 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 200*160 207,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
121 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 200*180 179,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
122 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 200*180 207,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
123 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 225*160 236,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
124 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 225*160 264,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
125 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 225*200 236,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
126 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 225*200 264,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
127 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 250*110 285,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
128 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 250*110 334,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
129 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 250*125 285,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
130 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 250*125 334,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
131 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 250*160 285,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
132 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 250*160 334,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
133 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 250*200 278,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
134 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 250*200 320,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
135 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 280*200 417,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
136 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 280*200 487,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
137 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 280*225 417,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
138 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 280*225 487,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
139 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 280*250 417,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
140 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 280*250 487,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
141 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 315*110 570,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
142 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 315*110 626,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
143 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 315*125 570,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
144 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 315*125 626,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
145 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 315*160 570,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
146 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 315*160 626,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
147 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 315*200 570,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
148 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 315*200 626,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
149 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 315*250 570,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
150 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 315*250 626,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
151 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 355*200 974,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
152 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 355*200 1,044,000
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
153 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 355*250 974,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
154 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 355*250 1,044,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
155 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 355*315 974,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
156 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 355*315 1,044,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
157 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 400*200 1,169,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
158 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 400*200 1,308,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
159 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 400*250 974,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
160 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 400*250 1,044,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
161 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 400*315 974,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
162 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 400*315 1,044,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
163 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 400*355 974,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
164 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 400*355 1,044,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
165 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 20 4,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
166 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 25 6,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
167 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 32 11,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
168 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 40 22,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
169 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 50 47,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
170 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 63 48,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
171 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 75 51,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
172 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 90 54,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
173 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 110 68,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
174 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 125 82,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
175 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 140 179,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
176 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 160 181,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
177 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 180 264,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
178 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 200 250,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
179 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 250 438,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
180 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 315 647,300
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
181 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 355 723,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
182 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 400 765,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
183 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 450 835,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
184 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 500 918,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
185 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 32*20*32 48,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
186 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 32*25*32 48,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
187 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 40*25*40 48,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
188 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 40*32*40 48,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
189 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 50*32*50 48,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
190 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 50*40*50 48,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
191 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 63*50*63 41,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
192 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 63*50*63 48,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
193 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 75*50*75 69,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
194 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 75*50*75 76,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
195 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 75*63*75 69,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
196 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 75*63*75 76,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
197 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 90*63*90 97,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
198 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 90*63*90 114,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
199 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 90*75*90 97,500
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
200 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 90*75*90 114,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
201 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 110*63*110 103,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
202 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 110*63*110 111,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
203 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 110*75*110 103,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
204 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 110*75*110 111,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
205 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 110*90*110 103,100
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
206 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 110*90*110 111,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
207 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 125*63*125 165,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
208 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 125*63*125 221,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
209 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 125*75*125 165,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
210 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 125*75*125 221,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
211 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 125*90*125 165,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
212 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 125*90*125 221,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
213 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 125*110*125 165,700
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
214 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 125*110*125 221,400
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
215 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 140*90*140 341,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
216 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 140*90*140 556,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
217 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 140*110*140 341,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
218 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 140*110*140 556,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
219 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 140*125*140 341,200
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
220 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 140*125*140 556,800
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
221 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 160*90*160 354,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
222 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 160*90*160 424,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
223 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 160*110*160 354,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
224 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 160*110*160 424,600
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت
225 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 160*125*160 354,900
 • 15% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 22% از 100,000,001 تا بی نهایت