ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 25 11,130
 • 4% از 1 تا بی نهایت
2 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 32 11,130
 • 4% از 1 تا بی نهایت
3 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 32 12,950
 • 4% از 1 تا بی نهایت
4 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 40 12,950
 • 4% از 1 تا بی نهایت
5 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 40 14,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
6 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 50 12,800
 • 4% از 1 تا بی نهایت
7 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 50 14,650
 • 4% از 1 تا بی نهایت
8 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 63 14,650
 • 4% از 1 تا بی نهایت
9 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 63 16,700
 • 4% از 1 تا بی نهایت
10 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 75 19,500
 • 4% از 1 تا بی نهایت
11 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 75 21,100
 • 4% از 1 تا بی نهایت
12 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 90 37,050
 • 4% از 1 تا بی نهایت
13 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 90 44,650
 • 4% از 1 تا بی نهایت
14 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 110 42,950
 • 4% از 1 تا بی نهایت
15 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 110 63,150
 • 4% از 1 تا بی نهایت
16 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 125 65,700
 • 4% از 1 تا بی نهایت
17 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 125 74,200
 • 4% از 1 تا بی نهایت
18 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 140 84,350
 • 4% از 1 تا بی نهایت
19 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 140 101,050
 • 4% از 1 تا بی نهایت
20 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 160 114,600
 • 4% از 1 تا بی نهایت
21 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 160 136,400
 • 4% از 1 تا بی نهایت
22 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 180 143,150
 • 4% از 1 تا بی نهایت
23 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 180 176,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
24 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 200 168,450
 • 4% از 1 تا بی نهایت
25 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 200 202,200
 • 4% از 1 تا بی نهایت
26 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 225 252,650
 • 4% از 1 تا بی نهایت
27 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 225 286,300
 • 4% از 1 تا بی نهایت
28 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 250 336,850
 • 4% از 1 تا بی نهایت
29 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 250 370,500
 • 4% از 1 تا بی نهایت
30 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 280 538,950
 • 4% از 1 تا بی نهایت
31 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 280 707,400
 • 4% از 1 تا بی نهایت
32 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 315 437,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
33 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 315 589,500
 • 4% از 1 تا بی نهایت
34 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 355 1,027,500
 • 4% از 1 تا بی نهایت
35 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 355 1,111,600
 • 4% از 1 تا بی نهایت
36 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 400 1,240,250
 • 4% از 1 تا بی نهایت
37 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 400 1,408,660
 • 4% از 1 تا بی نهایت
38 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 450 2,143,680
 • 4% از 1 تا بی نهایت
39 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 450 2,526,480
 • 4% از 1 تا بی نهایت
40 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 500 2,403,940
 • 4% از 1 تا بی نهایت
41 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 500 2,710,180
 • 4% از 1 تا بی نهایت
42 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 560 3,215,520
 • 4% از 1 تا بی نهایت
43 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 560 3,829,650
 • 4% از 1 تا بی نهایت
44 فلنج جوشی پلی رود PN 6 عدد 630 3,368,640
 • 4% از 1 تا بی نهایت
45 فلنج جوشی پلی رود PN 10 عدد 630 3,981,120
 • 4% از 1 تا بی نهایت
46 فلنج جوشی پایه بلند پلی رود PN 16 عدد 63 53,570
 • 4% از 1 تا بی نهایت
47 فلنج جوشی پایه بلند پلی رود PN 16 عدد 75 62,810
 • 4% از 1 تا بی نهایت
48 فلنج جوشی پایه بلند پلی رود PN 16 عدد 90 73,480
 • 4% از 1 تا بی نهایت
49 فلنج جوشی پایه بلند پلی رود PN 16 عدد 110 90,420
 • 4% از 1 تا بی نهایت
50 فلنج جوشی پایه بلند پلی رود PN 16 عدد 125 104,170
 • 4% از 1 تا بی نهایت
51 فلنج جوشی پایه بلند پلی رود PN 16 عدد 140 183,810
 • 4% از 1 تا بی نهایت
52 فلنج جوشی پایه بلند پلی رود PN 16 عدد 160 206,690
 • 4% از 1 تا بی نهایت
53 فلنج جوشی پایه بلند پلی رود PN 16 عدد 180 244,970
 • 4% از 1 تا بی نهایت
54 فلنج جوشی پایه بلند پلی رود PN 16 عدد 200 275,660
 • 4% از 1 تا بی نهایت
55 فلنج جوشی پایه بلند پلی رود PN 16 عدد 250 612,480
 • 4% از 1 تا بی نهایت
56 فلنج جوشی پایه بلند پلی رود PN 16 عدد 315 1,099,890
 • 4% از 1 تا بی نهایت
57 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 25*20 27,950
 • 4% از 1 تا بی نهایت
58 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 32*20 27,950
 • 4% از 1 تا بی نهایت
59 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 32*25 27,950
 • 4% از 1 تا بی نهایت
60 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 40*20 27,950
 • 4% از 1 تا بی نهایت
61 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 40*25 27,950
 • 4% از 1 تا بی نهایت
62 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 40*32 27,950
 • 4% از 1 تا بی نهایت
63 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 50*25 27,950
 • 4% از 1 تا بی نهایت
64 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 50*32 27,950
 • 4% از 1 تا بی نهایت
65 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 50*40 27,950
 • 4% از 1 تا بی نهایت
66 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 63*40 27,950
 • 4% از 1 تا بی نهایت
67 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 63*50 21,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
68 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 63*50 25,300
 • 4% از 1 تا بی نهایت
69 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 75*50 24,450
 • 4% از 1 تا بی نهایت
70 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 75*50 29,500
 • 4% از 1 تا بی نهایت
71 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 75*63 24,450
 • 4% از 1 تا بی نهایت
72 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 75*63 29,500
 • 4% از 1 تا بی نهایت
73 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 90*63 26,750
 • 4% از 1 تا بی نهایت
74 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 90*63 32,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
75 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 90*75 26,750
 • 4% از 1 تا بی نهایت
76 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 90*75 32,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
77 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 110*63 48,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
78 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 110*63 65,700
 • 4% از 1 تا بی نهایت
79 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 110*75 48,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
80 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 110*75 65,700
 • 4% از 1 تا بی نهایت
81 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 110*90 48,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
82 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 110*90 65,700
 • 4% از 1 تا بی نهایت
83 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 125*63 52,300
 • 4% از 1 تا بی نهایت
84 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 125*63 83,400
 • 4% از 1 تا بی نهایت
85 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 125*75 52,300
 • 4% از 1 تا بی نهایت
86 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 125*75 83,400
 • 4% از 1 تا بی نهایت
87 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 125*90 52,300
 • 4% از 1 تا بی نهایت
88 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 125*90 83,400
 • 4% از 1 تا بی نهایت
89 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 125*110 52,300
 • 4% از 1 تا بی نهایت
90 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 125*110 83,400
 • 4% از 1 تا بی نهایت
91 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 140*110 128,000
 • 4% از 1 تا بی نهایت
92 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 140*110 165,100
 • 4% از 1 تا بی نهایت
93 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 140*125 128,000
 • 4% از 1 تا بی نهایت
94 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 140*125 165,100
 • 4% از 1 تا بی نهایت
95 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 160*90 124,750
 • 4% از 1 تا بی نهایت
96 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 160*90 133,000
 • 4% از 1 تا بی نهایت
97 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 160*110 124,750
 • 4% از 1 تا بی نهایت
98 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 160*110 133,000
 • 4% از 1 تا بی نهایت
99 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 160*125 124,750
 • 4% از 1 تا بی نهایت
100 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 160*125 133,000
 • 4% از 1 تا بی نهایت
101 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 160*140 124,750
 • 4% از 1 تا بی نهایت
102 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 160*140 133,000
 • 4% از 1 تا بی نهایت
103 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 180*90 219,100
 • 4% از 1 تا بی نهایت
104 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 180*90 252,650
 • 4% از 1 تا بی نهایت
105 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 180*110 219,100
 • 4% از 1 تا بی نهایت
106 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 180*110 252,650
 • 4% از 1 تا بی نهایت
107 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 180*125 219,150
 • 4% از 1 تا بی نهایت
108 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 180*125 252,650
 • 4% از 1 تا بی نهایت
109 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 180*140 219,100
 • 4% از 1 تا بی نهایت
110 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 180*140 252,650
 • 4% از 1 تا بی نهایت
111 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 180*160 219,100
 • 4% از 1 تا بی نهایت
112 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 180*160 252,650
 • 4% از 1 تا بی نهایت
113 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 200*90 217,200
 • 4% از 1 تا بی نهایت
114 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 200*90 250,950
 • 4% از 1 تا بی نهایت
115 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 200*110 217,200
 • 4% از 1 تا بی نهایت
116 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 200*110 250,950
 • 4% از 1 تا بی نهایت
117 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 200*125 217,200
 • 4% از 1 تا بی نهایت
118 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 200*125 250,950
 • 4% از 1 تا بی نهایت
119 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 200*160 217,200
 • 4% از 1 تا بی نهایت
120 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 200*160 250,950
 • 4% از 1 تا بی نهایت
121 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 200*180 217,200
 • 4% از 1 تا بی نهایت
122 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 200*180 250,950
 • 4% از 1 تا بی نهایت
123 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 225*160 286,300
 • 4% از 1 تا بی نهایت
124 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 225*160 320,050
 • 4% از 1 تا بی نهایت
125 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 225*200 286,300
 • 4% از 1 تا بی نهایت
126 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 225*200 320,050
 • 4% از 1 تا بی نهایت
127 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 250*110 345,300
 • 4% از 1 تا بی نهایت
128 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 250*110 404,300
 • 4% از 1 تا بی نهایت
129 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 250*125 345,300
 • 4% از 1 تا بی نهایت
130 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 250*125 404,300
 • 4% از 1 تا بی نهایت
131 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 250*160 345,300
 • 4% از 1 تا بی نهایت
132 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 250*160 404,300
 • 4% از 1 تا بی نهایت
133 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 250*200 336,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
134 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 250*200 487,450
 • 4% از 1 تا بی نهایت
135 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 280*200 505,300
 • 4% از 1 تا بی نهایت
136 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 280*200 589,500
 • 4% از 1 تا بی نهایت
137 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 280*225 505,300
 • 4% از 1 تا بی نهایت
138 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 280*225 589,500
 • 4% از 1 تا بی نهایت
139 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 280*250 505,300
 • 4% از 1 تا بی نهایت
140 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 280*250 589,500
 • 4% از 1 تا بی نهایت
141 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 315*110 690,500
 • 4% از 1 تا بی نهایت
142 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 315*110 757,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
143 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 315*125 690,500
 • 4% از 1 تا بی نهایت
144 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 315*125 757,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
145 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 315*160 690,500
 • 4% از 1 تا بی نهایت
146 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 315*160 757,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
147 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 315*200 690,500
 • 4% از 1 تا بی نهایت
148 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 315*200 757,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
149 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 315*250 690,500
 • 4% از 1 تا بی نهایت
150 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 315*250 757,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
151 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 355*200 1,179,000
 • 4% از 1 تا بی نهایت
152 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 355*200 1,263,300
 • 4% از 1 تا بی نهایت
153 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 355*250 1,179,000
 • 4% از 1 تا بی نهایت
154 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 355*250 1,263,300
 • 4% از 1 تا بی نهایت
155 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 355*315 1,179,000
 • 4% از 1 تا بی نهایت
156 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 355*315 1,263,300
 • 4% از 1 تا بی نهایت
157 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 400*200 1,414,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
158 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 400*200 1,583,300
 • 4% از 1 تا بی نهایت
159 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 400*250 1,179,000
 • 4% از 1 تا بی نهایت
160 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 400*250 1,263,400
 • 4% از 1 تا بی نهایت
161 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 400*315 1,179,000
 • 4% از 1 تا بی نهایت
162 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 400*315 1,263,400
 • 4% از 1 تا بی نهایت
163 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 400*355 1,179,000
 • 4% از 1 تا بی نهایت
164 تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 400*355 1,263,400
 • 4% از 1 تا بی نهایت
165 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 20 5,450
 • 4% از 1 تا بی نهایت
166 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 25 7,380
 • 4% از 1 تا بی نهایت
167 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 32 14,280
 • 4% از 1 تا بی نهایت
168 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 40 26,980
 • 4% از 1 تا بی نهایت
169 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 50 57,230
 • 4% از 1 تا بی نهایت
170 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 63 58,930
 • 4% از 1 تا بی نهایت
171 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 75 62,300
 • 4% از 1 تا بی نهایت
172 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 90 65,700
 • 4% از 1 تا بی نهایت
173 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 110 82,500
 • 4% از 1 تا بی نهایت
174 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 125 99,500
 • 4% از 1 تا بی نهایت
175 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 140 217,300
 • 4% از 1 تا بی نهایت
176 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 160 219,200
 • 4% از 1 تا بی نهایت
177 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 180 320,100
 • 4% از 1 تا بی نهایت
178 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 200 303,200
 • 4% از 1 تا بی نهایت
179 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 250 530,600
 • 4% از 1 تا بی نهایت
180 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 315 783,200
 • 4% از 1 تا بی نهایت
181 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 355 875,800
 • 4% از 1 تا بی نهایت
182 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 400 926,400
 • 4% از 1 تا بی نهایت
183 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 450 1,010,600
 • 4% از 1 تا بی نهایت
184 کپ فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 500 1,111,600
 • 4% از 1 تا بی نهایت
185 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 32*20*32 58,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
186 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 32*25*32 58,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
187 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 40*25*40 58,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
188 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 40*32*40 58,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
189 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 50*32*50 58,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
190 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 50*40*50 58,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
191 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 63*50*63 50,600
 • 4% از 1 تا بی نهایت
192 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 63*50*63 59,100
 • 4% از 1 تا بی نهایت
193 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 75*50*75 84,200
 • 4% از 1 تا بی نهایت
194 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 75*50*75 92,700
 • 4% از 1 تا بی نهایت
195 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 75*63*75 84,200
 • 4% از 1 تا بی نهایت
196 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 75*63*75 92,700
 • 4% از 1 تا بی نهایت
197 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 90*63*90 118,000
 • 4% از 1 تا بی نهایت
198 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 90*63*90 138,200
 • 4% از 1 تا بی نهایت
199 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 90*75*90 118,000
 • 4% از 1 تا بی نهایت
200 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 90*75*90 138,200
 • 4% از 1 تا بی نهایت
201 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 110*63*110 124,750
 • 4% از 1 تا بی نهایت
202 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 110*63*110 134,800
 • 4% از 1 تا بی نهایت
203 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 110*75*110 124,750
 • 4% از 1 تا بی نهایت
204 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 110*75*110 134,800
 • 4% از 1 تا بی نهایت
205 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 110*90*110 124,750
 • 4% از 1 تا بی نهایت
206 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 110*90*110 134,800
 • 4% از 1 تا بی نهایت
207 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 125*63*125 200,500
 • 4% از 1 تا بی نهایت
208 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 125*63*125 267,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
209 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 125*75*125 200,500
 • 4% از 1 تا بی نهایت
210 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 125*75*125 267,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
211 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 125*90*125 200,500
 • 4% از 1 تا بی نهایت
212 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 125*90*125 267,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
213 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 125*110*125 200,500
 • 4% از 1 تا بی نهایت
214 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 125*110*125 267,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
215 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 140*90*140 412,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
216 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 140*90*140 673,800
 • 4% از 1 تا بی نهایت
217 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 140*110*140 412,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
218 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 140*110*140 673,800
 • 4% از 1 تا بی نهایت
219 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 140*125*140 412,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
220 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 140*125*140 673,800
 • 4% از 1 تا بی نهایت
221 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 160*90*160 429,400
 • 4% از 1 تا بی نهایت
222 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 160*90*160 513,800
 • 4% از 1 تا بی نهایت
223 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 160*110*160 429,400
 • 4% از 1 تا بی نهایت
224 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 160*110*160 513,800
 • 4% از 1 تا بی نهایت
225 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 160*125*160 429,400
 • 4% از 1 تا بی نهایت
226 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 160*125*160 513,800
 • 4% از 1 تا بی نهایت
227 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 160*140*160 429,400
 • 4% از 1 تا بی نهایت
228 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 160*140*160 665,300
 • 4% از 1 تا بی نهایت
229 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 180*90*180 892,600
 • 4% از 1 تا بی نهایت
230 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 180*90*180 1,077,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
231 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 180*110*180 892,600
 • 4% از 1 تا بی نهایت
232 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 180*110*180 1,077,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
233 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 180*125*180 892,600
 • 4% از 1 تا بی نهایت
234 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 180*125*180 1,077,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
235 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 180*140*180 892,600
 • 4% از 1 تا بی نهایت
236 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 180*140*180 1,077,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
237 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 180*160*180 892,600
 • 4% از 1 تا بی نهایت
238 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 180*160*180 1,077,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
239 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 200*90*200 606,500
 • 4% از 1 تا بی نهایت
240 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 200*90*200 757,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
241 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 200*110*200 606,500
 • 4% از 1 تا بی نهایت
242 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 200*110*200 757,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
243 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 200*125*200 859,000
 • 4% از 1 تا بی نهایت
244 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 200*125*200 1,094,800
 • 4% از 1 تا بی نهایت
245 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 200*140*200 859,000
 • 4% از 1 تا بی نهایت
246 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 200*140*200 1,094,800
 • 4% از 1 تا بی نهایت
247 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 200*160*200 774,800
 • 4% از 1 تا بی نهایت
248 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 200*160*200 926,400
 • 4% از 1 تا بی نهایت
249 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 200*180*200 892,600
 • 4% از 1 تا بی نهایت
250 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 200*180*200 1,145,300
 • 4% از 1 تا بی نهایت
251 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 250*90*250 926,400
 • 4% از 1 تا بی نهایت
252 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 250*90*250 1,094,800
 • 4% از 1 تا بی نهایت
253 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 250*110*250 926,400
 • 4% از 1 تا بی نهایت
254 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 250*110*250 1,094,800
 • 4% از 1 تا بی نهایت
255 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 250*125*250 993,800
 • 4% از 1 تا بی نهایت
256 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 250*125*250 1,246,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
257 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 250*140*250 993,800
 • 4% از 1 تا بی نهایت
258 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 250*140*250 1,246,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
259 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 250*160*250 993,800
 • 4% از 1 تا بی نهایت
260 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 250*160*250 1,246,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
261 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 250*180*250 993,800
 • 4% از 1 تا بی نهایت
262 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 250*180*250 1,246,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
263 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 250*200*250 993,800
 • 4% از 1 تا بی نهایت
264 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 250*200*250 1,246,900
 • 4% از 1 تا بی نهایت
265 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 250*225*250 993,800
 • 4% از 1 تا بی نهایت
266 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 250*225*250 1,246,700
 • 4% از 1 تا بی نهایت
267 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 315*110*315 1,987,500
 • 4% از 1 تا بی نهایت
268 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 315*110*315 2,408,600
 • 4% از 1 تا بی نهایت
269 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 315*125*315 1,987,500
 • 4% از 1 تا بی نهایت
270 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 315*125*315 2,408,600
 • 4% از 1 تا بی نهایت
271 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 315*160*315 1,886,500
 • 4% از 1 تا بی نهایت
272 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 315*160*315 2,172,800
 • 4% از 1 تا بی نهایت
273 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 315*180*315 1,667,500
 • 4% از 1 تا بی نهایت
274 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 315*180*315 2,172,800
 • 4% از 1 تا بی نهایت
275 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 315*200*315 1,667,500
 • 4% از 1 تا بی نهایت
276 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 315*200*315 2,172,800
 • 4% از 1 تا بی نهایت
277 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 315*225*315 1,667,500
 • 4% از 1 تا بی نهایت
278 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 315*225*315 2,172,800
 • 4% از 1 تا بی نهایت
279 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 315*250*315 1,667,500
 • 4% از 1 تا بی نهایت
280 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 315*250*315 2,172,800
 • 4% از 1 تا بی نهایت
281 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 315*280*315 1,987,500
 • 4% از 1 تا بی نهایت
282 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 315*280*315 2,779,100
 • 4% از 1 تا بی نهایت
283 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 355*200*355 2,762,200
 • 4% از 1 تا بی نهایت
284 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 355*200*355 3,335,000
 • 4% از 1 تا بی نهایت
285 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 355*250*355 2,762,200
 • 4% از 1 تا بی نهایت
286 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 355*250*355 3,335,000
 • 4% از 1 تا بی نهایت
287 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 355*315*355 2,762,200
 • 4% از 1 تا بی نهایت
288 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 355*315*355 3,335,000
 • 4% از 1 تا بی نهایت
289 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 400*200*400 2,762,200
 • 4% از 1 تا بی نهایت
290 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 400*200*400 3,335,000
 • 4% از 1 تا بی نهایت
291 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 400*250*400 2,762,200
 • 4% از 1 تا بی نهایت
292 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 400*250*400 3,335,000
 • 4% از 1 تا بی نهایت
293 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 400*315*400 2,998,100
 • 4% از 1 تا بی نهایت
294 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 400*315*400 3,604,400
 • 4% از 1 تا بی نهایت
295 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 400*355*400 2,998,100
 • 4% از 1 تا بی نهایت
296 سه راه تبدیل فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 400*355*400 3,604,400
 • 4% از 1 تا بی نهایت
297 سه راه فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 32 42,100
 • 4% از 1 تا بی نهایت
298 سه راه فشار قوی جوشی پلی رود PN 11 عدد 40 42,100
 • 4% از 1 تا بی نهایت
299 سه راه فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 50 42,100
 • 4% از 1 تا بی نهایت
300 سه راه فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 63 50,580
 • 4% از 1 تا بی نهایت
301 سه راه فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 63 59,050
 • 4% از 1 تا بی نهایت
302 سه راه فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 75 59,050
 • 4% از 1 تا بی نهایت
303 سه راه فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 75 75,750
 • 4% از 1 تا بی نهایت
304 سه راه فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 90 84,200
 • 4% از 1 تا بی نهایت
305 سه راه فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 90 101,050
 • 4% از 1 تا بی نهایت
306 سه راه فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 110 134,800
 • 4% از 1 تا بی نهایت
307 سه راه فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 110 168,400
 • 4% از 1 تا بی نهایت
308 سه راه فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 125 134,800
 • 4% از 1 تا بی نهایت
309 سه راه فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 125 168,400
 • 4% از 1 تا بی نهایت
310 سه راه فشار قوی جوشی پلی رود PN 6 عدد 140 252,600
 • 4% از 1 تا بی نهایت
311 سه راه فشار قوی جوشی پلی رود PN 10 عدد 140 303,200
 • 4% از 1 تا بی نهایت