ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 10 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"1/4 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 285متر کارتن 6mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
2 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 10 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"3/8 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 220متر کارتن 10mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
3 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 10 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"1/2 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 183متر کارتن 13mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
4 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 10 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"5/8 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 165متر کارتن 16mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
5 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 10 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"3/4 سایز لوله فولادی:"3/8 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 132متر کارتن 19mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
6 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 10 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"7/8 سایز لوله فولادی:"1/2 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 117متر کارتن 22mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
7 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 10 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"1 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 102متر کارتن 25mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
8 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 10 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"1.1/8 سایز لوله فولادی:"3/4 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 90متر کارتن 28mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
9 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 10 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"1.1/4 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی77 متر کارتن 32mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
10 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 10 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"1.3/8 سایز لوله فولادی:"1 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی66متر کارتن 35mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
11 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 10 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"1.5/8 سایز لوله فولادی:"1.1/4 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 55متر کارتن 42mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
12 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 10 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"1.7/8 سایز لوله فولادی:"1.1/2 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی51 متر کارتن 48mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
13 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 10 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:2.1/8هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 37 متر کارتن 54mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
14 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 10 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"2.3/8 سایز لوله فولادی:"2 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی37 متر کارتن 60mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
15 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 10 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:2.5/8هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 33 متر کارتن 67mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
16 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 10 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"2.7/8 سایز لوله فولادی:"2.1/2 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 33متر کارتن 73mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
17 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 10 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"3.1/2 سایز لوله فولادی:"3 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 29متر کارتن 90mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
18 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 10 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:4.1/2 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی22 متر کارتن 114mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
19 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 10 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:5.1/2 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی16 متر کارتن 140mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
20 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 13 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"5/8 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی115 متر کارتن 16mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
21 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 13 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"3/4 سایز لوله فولادی:"3/8 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 102 متر کارتن 19mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
22 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 13 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"7/8 سایز لوله فولادی:"1/2 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 88 متر کارتن 22mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
23 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 13 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"1 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 77 متر کارتن 25mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
24 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 13 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"1.1/8 سایز لوله فولادی:"3/4 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی66 متر کارتن 28mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
25 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 13 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"1.1/4 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی55 متر کارتن 32mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
26 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 13 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"1.3/8 سایز لوله فولادی:"1 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 55 متر کارتن 35mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
27 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 13 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"1.5/8 سایز لوله فولادی:"1.1/4 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 46 متر کارتن 42mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
28 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 13 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"1.7/8 سایز لوله فولادی:"1.1/2 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 37 متر کارتن 48mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
29 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 13 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"2.3/8 سایز لوله فولادی:"2 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 33 متر کارتن 60mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
30 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 13 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"2.7/8 سایز لوله فولادی:"2.1/2 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی24 متر کارتن 73mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
31 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 13 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"3.1/2 سایز لوله فولادی:"3 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 22 متر کارتن 90mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
32 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 13 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"3.1/2 سایز لوله فولادی:"3 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی3 ,18 متر کارتن 114mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
33 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 13 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"3.1/2 سایز لوله فولادی:"3 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 15 متر کارتن 140mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
34 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 19 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"5/8 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 66متر کارتن 16mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
35 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 19 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"3/4 سایز لوله فولادی:"3/8 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 55متر کارتن 19mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
36 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 19 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"7/8 سایز لوله فولادی:"1/2 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 44متر کارتن 22mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
37 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 19 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"1 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 37متر کارتن 25mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
38 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 19 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"1.1/8 سایز لوله فولادی:"3/4 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 37متر کارتن 28mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
39 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 19 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"1.1/4 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی37متر کارتن 32mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
40 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 19 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"1.3/8 سایز لوله فولادی:"1 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 29متر کارتن 35mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
41 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 19 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"1.5/8 سایز لوله فولادی:"1.1/4 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 29متر کارتن 42mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
42 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 19 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"1.7/8 سایز لوله فولادی:"1.1/2 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 27متر کارتن 48mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
43 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 19 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"2.3/8 سایز لوله فولادی:"2 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 22متر کارتن 60mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
44 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 19 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"2.7/8 سایز لوله فولادی:"2.1/2 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 16متر کارتن 73mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
45 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 19 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:"3.1/2 سایز لوله فولادی:"3 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 15متر کارتن 90mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
46 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 19 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:4.1/2 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 11 متر کارتن 114mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
47 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 19 میلیمتر ایندا فلکس (Indaflex) سایز لوله مسی:5.1/2 هر شاخه 1.83 متر هر کارتن حاوی 9 متر کارتن 140mm
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
48 چسب ایندا فلکس (Indaflex) کیلوگرم
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
49 نوار چسبدار ایندا فلکس (Indaflex) 3mm*48mm*30ft حلقه
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
50 نوار آلومینیومی چسبدار ایندا فلکس (Indaflex) 50mm*50m حلقه
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
جمع کل