ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex "5/8 متر طول 15mm 38,525
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
2 عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex "1/2 متر طول 18mm 42,550
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
3 عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex "1/2 متر طول 22mm 50,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
4 عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex "3/4 متر طول 25mm 54,050
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
5 عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex "1 متر طول 32mm 70,150
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
6 عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex "1 متر طول 35mm 75,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
7 عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex "1.1/4 متر طول 42mm 93,150
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
8 عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex "1.1/2 متر طول 48mm 111,550
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
9 عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex "2 متر طول 60mm 129,950
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
10 عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex "2.1/2 متر طول 76mm 165,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
11 عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex "3 متر طول 89mm 195,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
12 عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex "4 متر طول 114mm 310,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
13 عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex "5/8 متر طول 15mm 62,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
14 عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex "1/2 متر طول 18mm 66,700
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
15 عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex "1/2 متر طول 22mm 78,200
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
16 عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex "3/4 متر طول 25mm 87,400
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
17 عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex "1 متر طول 35mm 112,700
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
18 عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex "1.1/4 متر طول 42mm 131,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
19 عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex "1.1/2 متر طول 48mm 141,450
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
20 عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex "2 متر طول 60mm 195,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
21 عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex "2.1/2 متر طول 76mm 235,750
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
22 عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex "3 متر طول 89mm 264,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
23 عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex "4 متر طول 114mm 356,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
24 عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex "5/8 متر طول 15mm 126,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
25 عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex "1/2 متر طول 18mm 132,250
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
26 عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex "1/2 متر طول 22mm 148,350
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
27 عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex "3/4 متر طول 25mm 161,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
28 عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex "1 متر طول 35mm 189,750
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
29 عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex "1.1/4 متر طول 42mm 220,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
30 عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex "1.1/2 متر طول 48mm 235,750
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
31 عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex "2 متر طول 60mm 276,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
32 عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex "2.1/2 متر طول 76mm 303,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
33 عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex "3 متر طول 89mm 378,350
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
34 عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex "4 متر طول 114mm 494,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
35 نوار چسب درزگیر نخ دار 25m حلقه 3cm*25m 303,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
36 نوار چسب درزگیر نخ دار 25m حلقه 5cm*25m 370,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
37 چسب مایع مخصوص 900gr قوطی 0 517,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
38 چسب مایع مخصوص 3kg قوطی 0 1,587,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
39 نوار عایق بندی 10m حلقه 3mm*5cm*10m 420,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
40 نوار عایق بندی 10m حلقه 5mm*5cm*10m 540,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 4% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 5% از 100,000,001 تا بی نهایت
جمع کل