ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 9 میلیمتر Rflex سایز مسی : "1/4 مترطول 6mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
2 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 9 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "1/8 - سایز مسی : "3/8 متر طول 10mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
3 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 9 میلیمتر Rflex سایز مسی : "1/2 متر طول 12mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
4 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 9 میلیمتر Rflex سایز مسی : "5/8 متر طول 15mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
5 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 9 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "1/2 - سایز مسی : "3/4 متر طول 18mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
6 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 9 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "1/2 - سایز مسی : "7/8 متر طول 22mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
7 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 9 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "3/4 متر طول 25mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
8 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 9 میلیمتر Rflex سایز مسی : "1,1/8 مترطول 28mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
9 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 9 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "1 - سایز مسی : "1.3/8 متر طول 35mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
10 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 9 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "1.1/4 - سایز مسی : "1.5/8 متر طول 42mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
11 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 9 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "1.1/2 متر طول 48mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
12 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 9 میلیمتر Rflex سایز مسی : "2,1/8 مترطول 54mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
13 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 9 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "2 - سایز مسی : "2.3/8 متر طول 60mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
14 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 9 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "2.1/2 - سایز مسی : "3 متر طول 76mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
15 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 9 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "3 - سایز مسی : "3.1/2 متر طول 89mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
16 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 9 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "4 - سایز مسی : "4.1/2 متر طول 114mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
17 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 13 میلیمتر Rflex سایز مسی : "1/2 متر طول 12mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
18 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 13 میلیمتر Rflex سایز مسی : "5/8 متر طول 15mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
19 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 13 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "1/2 - سایز مسی : "3/4 متر طول 18mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
20 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 13 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "1/2 - سایز مسی : "7/8 متر طول 22mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
21 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 13 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "3/4 متر طول 25mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
22 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 13 میلیمتر Rflex سایز مسی : "1,1/8 مترطول 28mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
23 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 13 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "1 - سایز مسی : "1.3/8 متر طول 35mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
24 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 13 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "1.1/4 - سایز مسی : "1.5/8 متر طول 42mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
25 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 13 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "1.1/2 متر طول 48mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
26 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 13 میلیمتر Rflex سایز مسی : "2,1/8 مترطول 54mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
27 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 13 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "2 - سایز مسی : "2.3/8 متر طول 60mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
28 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 13 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "2.1/2 - سایز مسی : "3 متر طول 76mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
29 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 13 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "3 - سایز مسی : "3.1/2 متر طول 89mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
30 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 13 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "4 - سایز مسی : "4.1/2 متر طول 114mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
31 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 19 میلیمتر Rflex سایز مسی : "5/8 متر طول 15mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
32 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 19 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "1/2 - سایز مسی : "3/4 متر طول 18mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
33 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 19 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "1/2 - سایز مسی : "7/8 متر طول 22mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
34 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 19 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "3/4 متر طول 25mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
35 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 19 میلیمتر Rflex سایز مسی : "1.1/8 متر طول 28mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
36 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 19 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "1 - سایز مسی : "1.3/8 متر طول 35mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
37 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 19 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "1.1/4 - سایز مسی : "1.5/8 متر طول 42mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
38 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 19 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "1.1/2 متر طول 48mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
39 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 19 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "2 - سایز مسی : "2.3/8 متر طول 60mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
40 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 19 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "2.1/2 - سایز مسی : "3 متر طول 76mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
41 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 19 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "3 - سایز مسی : "3.1/2 متر طول 89mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
42 عایق لوله ای EPDM مشکی به ضخامت 19 میلیمتر Rflex سایز فلزی: "4 - سایز مسی : "4.1/2 متر طول 114mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
جمع کل