ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 عایق رولی EPDM مشکی ایندافلکس (Indaflex) 1/27*9/6m-هر متر مربع 208000ریال رول 6mm-(12/2 متر مربع)
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
2 عایق رولی EPDM مشکی ایندافلکس (Indaflex) 1/27*9/6m-هر متر مربع 306000ریال رول 10mm-(12/2 متر مربع)
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
3 عایق رولی EPDM مشکی ایندافلکس (Indaflex) 1/27*9/6m-هر متر مربع 405000ریال رول 13mm-(12/2 متر مربع)
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
4 عایق رولی EPDM مشکی ایندافلکس (Indaflex) 1/27*9/6m-هر متر مربع 474000ریال رول 16mm-(12/2 متر مربع)
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
5 عایق رولی EPDM مشکی ایندافلکس (Indaflex) 1/27*9/6m-هر متر مربع 596000ریال رول 19mm-(12/2 متر مربع)
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
6 عایق رولی EPDM مشکی ایندافلکس (Indaflex) 1/27*9/6m-هر متر مربع 786000ریال رول 25mm-(12/2 متر مربع)
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
7 چسب مایع ایندافلکس (Indaflex) کیلوگرم 0
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
8 نوار خود چسبدار ایندافلکس (Indaflex) حلقه 3mm*48mm*30ft
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
9 نوار آلومینیومی خود چسبدار ایندافلکس (Indaflex) حلقه 50mm*50m
 • 18% از 1 تا 10,000,000
 • 20% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 23% از 100,000,001 تا بی نهایت
جمع کل