ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 عایق رولی ساده EPDM مشکی Rflex 1m*30m مترمربع 6mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
2 عایق رولی ساده EPDM مشکی Rflex 1m*20m مترمربع 10mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
3 عایق رولی ساده EPDM مشکی Rflex 1m*14m مترمربع 13mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
4 عایق رولی ساده EPDM مشکی Rflex 1m*12m مترمربع 16mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
5 عایق رولی ساده EPDM مشکی Rflex 1m*10m مترمربع 19mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
6 عایق رولی ساده EPDM مشکی Rflex 1m*8m مترمربع 25mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
7 عایق رولی پشت چسبدار مسلح EPDM مشکی Rflex 1m*30m مترمربع 6mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
8 عایق رولی پشت چسبدار مسلح EPDM مشکی Rflex 1m*20m مترمربع 10mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
9 عایق رولی پشت چسبدار مسلح EPDM مشکی Rflex 1m*14m مترمربع 13mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
10 عایق رولی پشت چسبدار مسلح EPDM مشکی Rflex 1m*12m مترمربع 16mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
11 عایق رولی پشت چسبدار مسلح EPDM مشکی Rflex 1m*10m مترمربع 19mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
12 عایق رولی پشت چسبدار مسلح EPDM مشکی Rflex 1m*8m مترمربع 25mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
13 عایق رولی روکش آلومینیوم 130میکرون پشت چسبدار EPDM مشکی Rflex 1m*30m مترمربع 6mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
14 عایق رولی روکش آلومینیوم 130میکرون پشت چسبدار EPDM مشکی Rflex 1m*20m مترمربع 10mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
15 عایق رولی روکش آلومینیوم 130میکرون پشت چسبدار EPDM مشکی Rflex 1m*14m مترمربع 13mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
16 عایق رولی روکش آلومینیوم 130میکرون پشت چسبدار EPDM مشکی Rflex 1m*12m مترمربع 16mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
17 عایق رولی روکش آلومینیوم 130میکرون پشت چسبدار EPDM مشکی Rflex 1m*10m مترمربع 19mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
18 عایق رولی روکش آلومینیوم 130میکرون پشت چسبدار EPDM مشکی Rflex 1m*8m مترمربع 25mm
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 17% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 19% از 100,000,001 تا بی نهایت
جمع کل