ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 بست سقفی پلی ران عدد 40 23,790
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 16% از 10,000,001 تا بی نهایت
2 بست سقفی پلی ران عدد 50 29,360
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 16% از 10,000,001 تا بی نهایت
3 بست سقفی پلی ران عدد 70 49,070
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 16% از 10,000,001 تا بی نهایت
4 بست سقفی پلی ران عدد 100 61,960
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 16% از 10,000,001 تا بی نهایت
5 بست سقفی پلی ران عدد 125 78,960
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 16% از 10,000,001 تا بی نهایت
6 بست سقفی پلی ران عدد 160 91,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 16% از 10,000,001 تا بی نهایت
7 بست دیواری پلی ران عدد 50 28,310
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 16% از 10,000,001 تا بی نهایت
8 بست دیواری پلی ران عدد 70 46,380
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 16% از 10,000,001 تا بی نهایت
9 بست دیواری پلی ران عدد 100 61,220
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 16% از 10,000,001 تا بی نهایت
10 بست دیواری پلی ران عدد 125 75,980
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 16% از 10,000,001 تا بی نهایت
11 بست دیواری پلی ران عدد 160 89,330
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 16% از 10,000,001 تا بی نهایت
جمع کل