ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 بست سقفی پلی ران عدد 40 32,980
 • 10% از 1 تا بی نهایت
2 بست سقفی پلی ران عدد 50 50,880
 • 10% از 1 تا بی نهایت
3 بست سقفی پلی ران عدد 70 80,940
 • 10% از 1 تا بی نهایت
4 بست سقفی پلی ران عدد 100 94,470
 • 10% از 1 تا بی نهایت
5 بست سقفی پلی ران عدد 125 136,810
 • 10% از 1 تا بی نهایت
6 بست سقفی پلی ران عدد 160 158,550
 • 10% از 1 تا بی نهایت
7 بست دیواری پلی ران عدد 50 49,760
 • 10% از 1 تا بی نهایت
8 بست دیواری پلی ران عدد 70 70,070
 • 10% از 1 تا بی نهایت
9 بست دیواری پلی ران عدد 100 91,790
 • 10% از 1 تا بی نهایت
10 بست دیواری پلی ران عدد 125 121,130
 • 10% از 1 تا بی نهایت
11 بست دیواری پلی ران عدد 160 144,870
 • 10% از 1 تا بی نهایت
12 بست سقفی پلی ران قابل تنظیم عدد 50 54,950
 • 10% از 1 تا بی نهایت
13 بست سقفی پلی ران قابل تنظیم عدد 70 73,130
 • 10% از 1 تا بی نهایت
14 بست سقفی پلی ران قابل تنظیم عدد 100 91,050
 • 10% از 1 تا بی نهایت
15 بست سقفی پلی ران قابل تنظیم عدد 125 116,020
 • 10% از 1 تا بی نهایت
16 بست سقفی پلی ران قابل تنظیم عدد 160 123,360
 • 10% از 1 تا بی نهایت
جمع کل