ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 بست سقفی پلی ران عدد 40 47,420
 • 10% از 1 تا بی نهایت
2 بست سقفی پلی ران عدد 50 90,150
 • 10% از 1 تا بی نهایت
3 بست سقفی پلی ران عدد 70 121,450
 • 10% از 1 تا بی نهایت
4 بست سقفی پلی ران عدد 100 153,330
 • 10% از 1 تا بی نهایت
5 بست سقفی پلی ران عدد 125 248,880
 • 10% از 1 تا بی نهایت
6 بست سقفی پلی ران عدد 160 289,410
 • 10% از 1 تا بی نهایت
7 بست دیواری پلی ران عدد 50 81,910
 • 10% از 1 تا بی نهایت
8 بست دیواری پلی ران عدد 70 112,560
 • 10% از 1 تا بی نهایت
9 بست دیواری پلی ران عدد 100 142,980
 • 10% از 1 تا بی نهایت
10 بست دیواری پلی ران عدد 125 222,720
 • 10% از 1 تا بی نهایت
11 بست دیواری پلی ران عدد 160 258,720
 • 10% از 1 تا بی نهایت
12 بست سقفی پلی ران قابل تنظیم عدد 50 89,160
 • 10% از 1 تا بی نهایت
13 بست سقفی پلی ران قابل تنظیم عدد 70 114,340
 • 10% از 1 تا بی نهایت
14 بست سقفی پلی ران قابل تنظیم عدد 100 145,950
 • 10% از 1 تا بی نهایت
15 بست سقفی پلی ران قابل تنظیم عدد 125 216,390
 • 10% از 1 تا بی نهایت
16 بست سقفی پلی ران قابل تنظیم عدد 160 286,830
 • 10% از 1 تا بی نهایت
جمع کل