ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 بست سقفی پلی ران عدد 40 21,630
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 16% از 10,000,001 تا بی نهایت
2 بست سقفی پلی ران عدد 50 26,690
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 16% از 10,000,001 تا بی نهایت
3 بست سقفی پلی ران عدد 70 44,610
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 16% از 10,000,001 تا بی نهایت
4 بست سقفی پلی ران عدد 100 56,330
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 16% از 10,000,001 تا بی نهایت
5 بست سقفی پلی ران عدد 125 71,780
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 16% از 10,000,001 تا بی نهایت
6 بست سقفی پلی ران عدد 160 83,180
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 16% از 10,000,001 تا بی نهایت
7 بست دیواری پلی ران عدد 50 25,740
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 16% از 10,000,001 تا بی نهایت
8 بست دیواری پلی ران عدد 70 42,160
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 16% از 10,000,001 تا بی نهایت
9 بست دیواری پلی ران عدد 100 55,650
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 16% از 10,000,001 تا بی نهایت
10 بست دیواری پلی ران عدد 125 69,070
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 16% از 10,000,001 تا بی نهایت
11 بست دیواری پلی ران عدد 160 81,210
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 16% از 10,000,001 تا بی نهایت
جمع کل