ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 بست پایه دار پوش فیت تلاش (سوپردرین) عدد 40 9,595
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
2 بست پایه دار پوش فیت تلاش (سوپردرین) عدد 50 10,504
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
3 بست پایه دار پوش فیت تلاش (سوپردرین) عدد 75 37,067
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
4 بست پایه دار پوش فیت تلاش (سوپردرین) عدد 110 33,128
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
5 بست پایه دار پوش فیت تلاش (سوپردرین) عدد 125 62,317
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
6 بست روکش دار پوش فیت تلاش (سوپردرین) عدد 50 15,756
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
7 بست روکش دار پوش فیت تلاش (سوپردرین) عدد 75 37,067
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
8 بست روکش دار پوش فیت تلاش (سوپردرین) عدد 110 45,147
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
9 بست روکش دار پوش فیت تلاش (سوپردرین) عدد 125 62,317
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
10 بست آویز با پیچ رگلاژ پوش فیت تلاش ( سوپردرین) عدد 40 25,755
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
11 بست آویز با پیچ رگلاژ پوش فیت تلاش ( سوپردرین) عدد 50 30,906
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
12 بست آویز با پیچ رگلاژ پوش فیت تلاش ( سوپردرین) عدد 75 41,208
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
13 بست آویز با پیچ رگلاژ پوش فیت تلاش ( سوپردرین) عدد 110 51,510
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
14 بست آویز با پیچ رگلاژ پوش فیت تلاش ( سوپردرین) عدد 125 79,285
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
15 بست آویز دنباله تسمه ای پوش فیت تلاش ( سوپردرین) عدد 40 20,604
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
16 بست آویز دنباله تسمه ای پوش فیت تلاش ( سوپردرین) عدد 50 22,624
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
17 بست آویز دنباله تسمه ای پوش فیت تلاش ( سوپردرین) عدد 75 31,916
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
18 بست آویز دنباله تسمه ای پوش فیت تلاش ( سوپردرین) عدد 110 42,218
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
19 بست آویز دنباله تسمه ای پوش فیت تلاش ( سوپردرین) عدد 125 56,661
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
20 بست آویز با نبشی پوش فیت تلاش ( سوپردرین) عدد 75 42,218
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
21 بست آویز با نبشی پوش فیت تلاش ( سوپردرین) عدد 110 52,520
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
22 بست ساده پوش فیت تلاش ( سوپردرین) عدد 75 18,079
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
23 بست ساده پوش فیت تلاش ( سوپردرین) عدد 110 23,230
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
24 بست ساده پوش فیت تلاش ( سوپردرین) عدد 125 27,775
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
جمع کل