ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 بست دو پایه سوپرفیکس عدد 40 10,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 بست دو پایه سوپرفیکس عدد 50 11,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 بست دو پایه سوپرفیکس عدد 75 28,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 بست دو پایه سوپرفیکس عدد 110 36,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 بست دو پایه سوپرفیکس عدد 125 58,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 بست دو پایه سوپرفیکس عدد 63 12,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 بست دو پایه سوپرفیکس عدد 90 29,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 بست دو پایه سوپرفیکس عدد 160 118,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 بست روکش دار سوپر فیکس عدد 16 14,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 بست روکش دار سوپر فیکس عدد 20 15,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 بست روکش دار سوپر فیکس عدد 25 17,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 بست روکش دار سوپر فیکس عدد 32 18,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 بست روکش دار سوپرفیکس عدد 40 19,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 بست روکش دار سوپرفیکس عدد 50 20,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 بست روکش دار سوپرفیکس عدد 63 31,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 بست روکش دار سوپرفیکس عدد 75 48,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 بست روکش دار سوپرفیکس عدد 90 52,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 بست روکش دار سوپرفیکس عدد 110 58,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 بست روکش دار سوپرفیکس عدد 125 80,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 بست روکش دار سوپرفیکس عدد 160 114,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل