ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 بست دو پایه سوپرفیکس عدد 40 18,203
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 بست دو پایه سوپرفیکس عدد 50 20,056
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 بست دو پایه سوپرفیکس عدد 75 49,159
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 بست دو پایه سوپرفیکس عدد 110 62,784
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 بست دو پایه سوپرفیکس عدد 125 102,896
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 بست دو پایه سوپرفیکس عدد 63 21,909
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 بست دو پایه سوپرفیکس عدد 90 51,339
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 بست دو پایه سوپرفیکس عدد 160 207,427
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 بست روکش دار سوپر فیکس عدد 16 43,818
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 بست روکش دار سوپر فیکس عدد 20 46,325
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 بست روکش دار سوپر فیکس عدد 25 50,467
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 بست روکش دار سوپر فیکس عدد 32 53,192
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 بست روکش دار سوپرفیکس عدد 40 56,135
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 بست روکش دار سوپرفیکس عدد 50 58,860
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 بست روکش دار سوپرفیکس عدد 63 89,053
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 بست روکش دار سوپرفیکس عدد 75 135,160
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 بست روکش دار سوپرفیکس عدد 90 148,458
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 بست روکش دار سوپرفیکس عدد 110 167,424
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 بست روکش دار سوپرفیکس عدد 125 229,445
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 بست روکش دار سوپرفیکس عدد 160 326,891
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل