ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 50 19,930
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
2 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 63 21,340
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
3 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 75 22,620
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
4 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 90 24,400
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
5 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 110 31,970
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
6 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 125 33,500
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
7 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 50 18,530
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
8 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 63 19,810
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
9 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 75 21,710
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
10 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 90 23,160
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
11 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 110 33,150
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
12 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 125 35,820
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
13 بست رایزربا تکیه گاه پلیمری لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 50 14,980
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
14 بست رایزربا تکیه گاه پلیمری لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 63 16,150
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
15 بست رایزربا تکیه گاه پلیمری لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 75 17,320
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
16 بست رایزربا تکیه گاه پلیمری لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 90 19,160
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
17 بست رایزربا تکیه گاه پلیمری لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 110 24,640
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
18 بست رایزربا تکیه گاه پلیمری لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 125 28,600
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
19 بست آویز ریگلاژی لوله پوش فیت عدد 50 29,640
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
20 بست آویز ریگلاژی لوله پوش فیت عدد 63 30,600
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 12% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
21 بست آویز ریگلاژی لوله پوش فیت عدد 75 31,000
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
22 بست آویز ریگلاژی لوله پوش فیت عدد 90 32,810
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 13% از 100,000,001 تا بی نهایت
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
23 بست آویز ریگلاژی لوله پوش فیت عدد 110 36,320
 • 4% از 1 تا 10,000,000
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
24 بست آویز ریگلاژی لوله پوش فیت عدد 125 36,520
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
جمع کل