ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 50 28,360
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
2 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 63 30,160
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
3 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 75 32,810
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
4 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 90 34,760
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
5 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 110 48,000
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
6 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 125 51,230
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
7 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 50 24,520
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
8 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 63 26,160
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
9 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 75 28,490
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
10 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 90 31,760
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
11 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 110 52,390
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
12 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 125 56,260
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
13 بست رایزربا تکیه گاه پلیمری لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 50 19,670
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
14 بست رایزربا تکیه گاه پلیمری لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 63 21,120
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
15 بست رایزربا تکیه گاه پلیمری لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 75 23,130
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
16 بست رایزربا تکیه گاه پلیمری لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 90 26,380
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
17 بست رایزربا تکیه گاه پلیمری لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 110 39,140
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
18 بست رایزربا تکیه گاه پلیمری لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 125 44,460
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
19 بست آویز ریگلاژی لوله پوش فیت عدد 50 51,690
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
20 بست آویز ریگلاژی لوله پوش فیت عدد 63 53,600
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 12% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
21 بست آویز ریگلاژی لوله پوش فیت عدد 75 54,290
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
22 بست آویز ریگلاژی لوله پوش فیت عدد 90 57,660
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 13% از 100,000,001 تا بی نهایت
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
23 بست آویز ریگلاژی لوله پوش فیت عدد 110 64,090
 • 4% از 1 تا 10,000,000
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
24 بست آویز ریگلاژی لوله پوش فیت عدد 125 67,410
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
جمع کل