ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 50 22,870
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
2 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 63 24,810
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
3 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 75 25,820
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
4 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 90 27,770
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
5 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 110 35,080
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
6 بست لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 125 36,530
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
7 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 50 21,210
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
8 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 63 22,720
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
9 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 75 24,440
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
10 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 90 26,360
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
11 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 110 36,730
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
12 بست رایزر پوش فیت نیوفلکس عدد 125 39,380
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
13 بست رایزربا تکیه گاه پلیمری لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 50 17,430
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
14 بست رایزربا تکیه گاه پلیمری لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 63 18,900
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
15 بست رایزربا تکیه گاه پلیمری لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 75 20,020
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
16 بست رایزربا تکیه گاه پلیمری لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 90 22,320
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
17 بست رایزربا تکیه گاه پلیمری لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 110 28,800
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
18 بست رایزربا تکیه گاه پلیمری لوله پوش فیت نیوفلکس عدد 125 33,310
 • 12% از 1 تا 10,000,000
 • 15% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
جمع کل