ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 بست دیواری پایه دار پوش فیت مستر فیت عدد 50 22,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
2 بست دیواری پایه دار پوش فیت مستر فیت عدد 75 35,000
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
3 بست دیواری پایه دار پوش فیت مستر فیت عدد 110 46,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
4 بست دیواری پایه دار پوش فیت مستر فیت عدد 125 57,300
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
5 بست دیواری پایه دار پوش فیت مستر فیت عدد 160 66,900
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
6 بست سقفی -T- پوش فیت مستر فیت عدد 50 22,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
7 بست سقفی -T- پوش فیت مستر فیت عدد 75 46,600
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
8 بست سقفی -T- پوش فیت مستر فیت عدد 110 58,800
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
9 بست سقفی -T- پوش فیت مستر فیت عدد 125 72,100
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
10 بست سقفی -T- پوش فیت مستر فیت عدد 160 162,500
 • 3% از 1 تا 10,000,000
 • 7% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
جمع کل