ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 بست مخصوص بی صدا پوش فیت وحید عدد 75 112,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
2 بست مخصوص بی صدا پوش فیت وحید عدد 110 138,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
3 بست مخصوص بی صدا پوش فیت وحید عدد 125 150,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
4 بست مخصوص بی صدا پوش فیت وحید عدد 160 171,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
5 بست ثابت پوش فیت وحید عدد 40 27,600
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
6 بست ثابت پوش فیت وحید عدد 50 28,800
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
7 بست ثابت پوش فیت وحید عدد 75 56,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
8 بست ثابت پوش فیت وحید عدد 110 68,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
9 بست ثابت پوش فیت وحید عدد 125 75,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
10 بست ثابت پوش فیت وحید عدد 160 85,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
11 بست متحرک پوش فیت وحید عدد 75 56,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
12 بست متحرک پوش فیت وحید عدد 110 68,900
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
13 بست متحرک پوش فیت وحید عدد 125 75,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
14 بست متحرک پوش فیت وحید عدد 160 85,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
15 بست سیفون و نگهدارنده پوش فیت وحید عدد 50 48,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
16 بست سیفون و نگهدارنده پوش فیت وحید عدد 75 62,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
17 بست سیفون و نگهدارنده پوش فیت وحید عدد 110 77,400
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
18 بست مخصوص دو تکه پلیمیری پوش فیت وحید عدد 50 5,500
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
19 بست مخصوص دو تکه پلیمیری پوش فیت وحید عدد 75 13,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
20 بست مخصوص دو تکه پلیمیری پوش فیت وحید عدد 110 20,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
21 بست مخصوص دو تکه پلیمیری پوش فیت وحید عدد 125 31,000
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
22 بست مخصوص دو تکه پلیمیری پوش فیت وحید عدد 160 53,700
 • 10% از 1 تا 10,000,000
 • 14% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 16% از 100,000,001 تا بی نهایت
جمع کل