ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 بست مخصوص بی صدا پوش فیت وحید عدد 75 129,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
2 بست مخصوص بی صدا پوش فیت وحید عدد 110 158,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
3 بست مخصوص بی صدا پوش فیت وحید عدد 125 173,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
4 بست مخصوص بی صدا پوش فیت وحید عدد 160 197,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
5 بست ثابت پوش فیت وحید عدد 40 31,750
 • 0 از 1 تا بی نهایت
6 بست ثابت پوش فیت وحید عدد 50 33,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
7 بست ثابت پوش فیت وحید عدد 75 64,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
8 بست ثابت پوش فیت وحید عدد 110 79,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
9 بست ثابت پوش فیت وحید عدد 125 86,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
10 بست ثابت پوش فیت وحید عدد 160 98,600
 • 0 از 1 تا بی نهایت
11 بست متحرک پوش فیت وحید عدد 75 64,900
 • 0 از 1 تا بی نهایت
12 بست متحرک پوش فیت وحید عدد 110 79,300
 • 0 از 1 تا بی نهایت
13 بست متحرک پوش فیت وحید عدد 125 86,700
 • 0 از 1 تا بی نهایت
14 بست متحرک پوش فیت وحید عدد 160 98,500
 • 0 از 1 تا بی نهایت
15 بست سیفون و نگهدارنده پوش فیت وحید عدد 50 55,200
 • 0 از 1 تا بی نهایت
16 بست سیفون و نگهدارنده پوش فیت وحید عدد 75 72,100
 • 0 از 1 تا بی نهایت
17 بست سیفون و نگهدارنده پوش فیت وحید عدد 110 89,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
18 بست مخصوص دو تکه پلیمیری پوش فیت وحید عدد 50 6,400
 • 0 از 1 تا بی نهایت
19 بست مخصوص دو تکه پلیمیری پوش فیت وحید عدد 75 15,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
20 بست مخصوص دو تکه پلیمیری پوش فیت وحید عدد 110 23,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
21 بست مخصوص دو تکه پلیمیری پوش فیت وحید عدد 125 35,650
 • 0 از 1 تا بی نهایت
22 بست مخصوص دو تکه پلیمیری پوش فیت وحید عدد 160 61,800
 • 0 از 1 تا بی نهایت
جمع کل