ردیف تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) بازه تخفیف تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1 بست کرپی بست ایران ضخامت 6 میلیمتر عدد "1/2 3,775
 • 0% از تا 10,000,000
2 بست کرپی بست ایران ضخامت 8 میلیمتر عدد "1/2 5,808
 • 0% از تا 10,000,000
3 بست کرپی بست ایران ضخامت 10 میلیمتر عدد "1/2 10,164
 • 0% از تا 10,000,000
4 بست کرپی بست ایران ضخامت 6 میلیمتر عدد "3/4 4,066
 • 0% از تا 10,000,000
5 بست کرپی بست ایران ضخامت 8 میلیمتر عدد "3/4 6,534
 • 0% از تا 10,000,000
6 بست کرپی بست ایران ضخامت 10 میلیمتر عدد "3/4 10,890
 • 0% از تا 10,000,000
7 بست کرپی بست ایران ضخامت 6 میلیمتر عدد "1 4,700
 • 0% از تا 10,000,000
8 بست کرپی بست ایران ضخامت 8 میلیمتر عدد "1 7,260
 • 0% از تا 10,000,000
9 بست کرپی بست ایران ضخامت 10 میلیمتر عدد "1 11,616
 • 0% از تا 10,000,000
10 بست کرپی بست ایران ضخامت 6 میلیمتر عدد "1.1/4 5,400
 • 0% از تا 10,000,000
11 بست کرپی بست ایران ضخامت 8 میلیمتر عدد "1.1/4 7,700
 • 0% از تا 10,000,000
12 بست کرپی بست ایران ضخامت 10 میلیمتر عدد "1.1/4 13,068
 • 0% از تا 10,000,000
13 بست کرپی بست ایران ضخامت 6 میلیمتر عدد "1.1/2 5,808
 • 0% از تا 10,000,000
14 بست کرپی بست ایران ضخامت 8 میلیمتر عدد "1.1/2 8,500
 • 0% از تا 10,000,000
15 بست کرپی بست ایران ضخامت 10 میلیمتر عدد "1.1/2 13,794
 • 0% از تا 10,000,000
16 بست کرپی بست ایران ضخامت 6 میلیمتر عدد "2 6,534
 • 0% از تا 10,000,000
17 بست کرپی بست ایران ضخامت 8 میلیمتر عدد "2 8,712
 • 0% از تا 10,000,000
18 بست کرپی بست ایران ضخامت 10 میلیمتر عدد "2 15,972
 • 0% از تا 10,000,000
19 بست کرپی بست ایران ضخامت 8 میلیمتر عدد "2.1/2 10,164
 • 0% از تا 10,000,000
20 بست کرپی بست ایران ضخامت 10 میلیمتر عدد "2.1/2 15,972
 • 0% از تا 10,000,000
21 بست کرپی بست ایران ضخامت 12 میلیمتر عدد "2.1/2 21,780
 • 0% از تا 10,000,000
22 بست کرپی بست ایران ضخامت 8 میلیمتر عدد "3 11,616
 • 0% از تا 10,000,000
23 بست کرپی بست ایران ضخامت 10 میلیمتر عدد "3 20,328
 • 0% از تا 10,000,000
24 بست کرپی بست ایران ضخامت 12 میلیمتر عدد "3 24,684
 • 0% از تا 10,000,000
25 بست کرپی بست ایران ضخامت 8 میلیمتر عدد "4 12,342
 • 0% از تا 10,000,000
26 بست کرپی بست ایران ضخامت 10 میلیمتر عدد "4 21,780
 • 0% از تا 10,000,000
27 بست کرپی بست ایران ضخامت 12 میلیمتر عدد "4 29,040
 • 0% از تا 10,000,000
28 بست کرپی بست ایران ضخامت 10 میلیمتر عدد "5 25,410
 • 0% از تا 10,000,000
29 بست کرپی بست ایران ضخامت 12 میلیمتر عدد "5 36,300
 • 0% از تا 10,000,000
30 بست کرپی بست ایران ضخامت 10 میلیمتر عدد "6 26,862
 • 0% از تا 10,000,000
31 بست کرپی بست ایران ضخامت 12 میلیمتر عدد "6 39,204
 • 0% از تا 10,000,000
32 بست کرپی بست ایران ضخامت 10میلیمتر عدد "8 40,656
 • 0 از 1 تا بی نهایت
33 بست کرپی بست ایران ضخامت 12میلیمتر عدد "8 53,724
 • 0 از 1 تا بی نهایت
34 بست کرپی بست ایران ضخامت 16میلیمتر عدد "10 160,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
35 بست کرپی بست ایران ضخامت 16میلیمتر عدد "12 190,000
 • 0 از 1 تا بی نهایت
36 بست پایه دار بست ایران مدل H-17 (روکش عایق) عدد "1/2 8,300
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
37 بست پایه دار بست ایران مدل H-17 عدد "1/2 7,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
38 بست پایه دار بست ایران مدل H-17 عدد "3/4 7,700
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
39 بست پایه دار بست ایران مدل H-17 (روکش عایق) عدد "3/4 9,200
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
40 بست پایه دار بست ایران مدل H-17 (روکش عایق) عدد "1 9,800
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
41 بست پایه دار بست ایران مدل H-17 عدد "1 8,100
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
42 بست پایه دار بست ایران مدل H-17 عدد "1.1/4 9,100
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
43 بست پایه دار بست ایران مدل H-17 (روکش عایق) عدد "1.1/4 11,200
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
44 بست پایه دار بست ایران مدل H-17 (روکش عایق) عدد "1.1/2 12,300
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
45 بست پایه دار بست ایران مدل H-17 عدد "1.1/2 10,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
46 بست پایه دار بست ایران مدل H-17 عدد "2 11,300
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
47 بست پایه دار بست ایران مدل H-17 (روکش عایق) عدد "2 13,900
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
48 بست پایه دار بست ایران مدل I-18 (روکش عایق) عدد "2.1/2 26,500
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
49 بست پایه دار بست ایران مدل I-18 عدد "2.1/2 22,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
50 بست پایه دار بست ایران مدل I-18 عدد "3 25,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
51 بست پایه دار بست ایران مدل I-18 (روکش عایق) عدد "3 30,500
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
52 بست پایه دار بست ایران مدل I-18 (روکش عایق) عدد "4 36,500
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
53 بست پایه دار بست ایران مدل I-18 عدد "4 30,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
54 بست پایه دار بست ایران مدل I-18 ( مخصوص لوله های پلیمری ) عدد "5 44,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
55 بست پایه دار بست ایران مدل I-18 روکش عایق ( مخصوص لوله های پلیمری ) عدد "5 51,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
56 بست پایه دار بست ایران مدل I-18 A (روکش عایق) عدد "5 97,800
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
57 بست پایه دار بست ایران مدل I-18 A عدد "5 86,800
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
58 بست پایه دار بست ایران مدل I-18 A عدد "6 97,600
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
59 بست پایه دار بست ایران مدل I-18 A (روکش عایق) عدد "6 109,600
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
60 بست پایه دار بست ایران مدل I-18 A (روکش عایق) عدد "8 128,100
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
61 بست پایه دار بست ایران مدل I-18 A عدد "8 114,600
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
62 بست پایه دار بست ایران مدل I-18 A عدد "10 126,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
63 بست پایه دار بست ایران مدل I-18 A (روکش عایق) عدد "10 140,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
64 بست پایه دار بست ایران مدل I-18 A (روکش عایق) عدد "12 163,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
65 بست پایه دار بست ایران مدل I-18 A عدد "12 148,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
66 بست معمولی بست ایران مدل C-12 عدد "1/2 2,900
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
67 بست معمولی بست ایران مدل C-12 (روکش عایق) عدد "1/2 3,900
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
68 بست معمولی بست ایران مدل C-12 (روکش عایق) عدد "3/4 4,300
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
69 بست معمولی بست ایران مدل C-12 عدد "3/4 3,100
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
70 بست معمولی بست ایران مدل C-12 عدد "1 3,400
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
71 بست معمولی بست ایران مدل C-12 (روکش عایق) عدد "1 4,800
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
72 بست معمولی بست ایران مدل C-12 (روکش عایق) عدد "1.1/4 5,800
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
73 بست معمولی بست ایران مدل C-12 عدد "1.1/4 4,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
74 بست معمولی بست ایران مدل C-12 عدد "1.1/2 4,600
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
75 بست معمولی بست ایران مدل C-12 (روکش عایق) عدد "1.1/2 6,600
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
76 بست معمولی بست ایران مدل C-12 (روکش عایق) عدد "2 8,300
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
77 بست معمولی بست ایران مدل C-12 عدد "2 5,900
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
78 بست معمولی بست ایران مدل E-14 عدد "2.1/2 12,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
79 بست معمولی بست ایران مدل E-14 (روکش عایق) عدد "2.1/2 16,500
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
80 بست معمولی بست ایران مدل E-14 (روکش عایق) عدد "3 20,500
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
81 بست معمولی بست ایران مدل E-14 عدد "3 15,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
82 بست معمولی بست ایران مدل E-14 عدد "4 19,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
83 بست معمولی بست ایران مدل E-14 (روکش عایق) عدد "4 25,500
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
84 بست معمولی بست ایران مدل E-14 روکش عایق (مخصوص لوله های پلیمری ) عدد "5 34,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
85 بست معمولی بست ایران مدل E-14 (مخصوص لوله های پلیمری ) عدد "5 27,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
86 بست معمولی بست ایران مدل F-15 عدد "5 47,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
87 بست معمولی بست ایران مدل F-15 (روکش عایق) عدد "5 58,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
88 بست معمولی بست ایران مدل F-15 (روکش عایق) عدد "6 69,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
89 بست معمولی بست ایران مدل F-15 عدد "6 57,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
90 بست معمولی بست ایران مدل F-15 عدد "8 68,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
91 بست معمولی بست ایران مدل F-15 (روکش عایق) عدد "8 81,500
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
92 بست معمولی بست ایران مدل F-15 (روکش عایق) عدد "10 102,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
93 بست معمولی بست ایران مدل F-15 عدد "10 88,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
94 بست معمولی بست ایران مدل F-15 عدد "12 104,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
95 بست معمولی بست ایران مدل F-15 (روکش عایق) عدد "12 119,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
96 بست تک پیچ بست ایران مدل B-11 (روکش عایق) عدد "1/2 2,900
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
97 بست تک پیچ بست ایران مدل B-11 عدد "1/2 1,900
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
98 بست تک پیچ بست ایران مدل B-11 عدد "3/4 2,400
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
99 بست تک پیچ بست ایران مدل B-11 (روکش عایق) عدد "3/4 3,600
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
100 بست رگلاژی بست ایران مدل N-23 (روکش عایق) عدد "1/2 22,300
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
101 بست رگلاژی بست ایران مدل N-23 عدد "1/2 21,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
102 بست رگلاژی بست ایران مدل N-23 عدد "3/4 23,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
103 بست رگلاژی بست ایران مدل N-23 (روکش عایق) عدد "3/4 24,500
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
104 بست رگلاژی بست ایران مدل N-23 (روکش عایق) عدد "1 26,700
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
105 بست رگلاژی بست ایران مدل N-23 عدد "1 25,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
106 بست رگلاژی بست ایران مدل N-23 عدد "1.1/4 28,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
107 بست رگلاژی بست ایران مدل N-23 (روکش عایق) عدد "1.1/4 30,100
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
108 بست رگلاژی بست ایران مدل N-23 (روکش عایق) عدد "1.1/2 32,300
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
109 بست رگلاژی بست ایران مدل N-23 عدد "1.1/2 30,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
110 بست رگلاژی بست ایران مدل N-23 عدد "2 33,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
111 بست رگلاژی بست ایران مدل N-23 (روکش عایق) عدد "2 35,600
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
112 بست رگلاژی بست ایران مدل N-23 (روکش عایق) عدد "2.1/2 47,100
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
113 بست رگلاژی بست ایران مدل N-23 عدد "2.1/2 42,600
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
114 بست رگلاژی بست ایران مدل N-23 عدد "3 46,300
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
115 بست رگلاژی بست ایران مدل N-23 (روکش عایق) عدد "3 51,800
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
116 بست رگلاژی بست ایران مدل N-23 (روکش عایق) عدد "4 59,300
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
117 بست رگلاژی بست ایران مدل N-23 عدد "4 52,800
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
118 بست رگلاژی بست ایران مدل N-23 (مخصوص لوله های پلیمری) عدد "5 77,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
119 بست رگلاژی بست ایران مدل N-23 روکش عایق (مخصوص لوله های پلیمری) عدد "5 91,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
120 بست رگلاژی بست ایران مدل N-23 (روکش عایق) عدد "5 141,300
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
121 بست رگلاژی بست ایران مدل N-23 عدد "5 130,300
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
122 بست رگلاژی بست ایران مدل N-23 عدد "6 150,700
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
123 بست رگلاژی بست ایران مدل N-23 (روکش عایق) عدد "6 162,700
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
124 بست رگلاژی بست ایران مدل N-23 (روکش عایق) عدد "8 189,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
125 بست رگلاژی بست ایران مدل N-23 عدد "8 175,500
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
126 بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران مدل L-21 عدد "1/2 14,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
127 بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران مدل L-21 (روکش عایق) عدد "1/2 15,300
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
128 بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران مدل L-21 (روکش عایق) عدد "3/4 17,500
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
129 بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران مدل L-21 عدد "3/4 16,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
130 بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران مدل L-21 عدد "1 18,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
131 بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران مدل L-21 (روکش عایق) عدد "1 19,700
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
132 بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران مدل L-21 (روکش عایق) عدد "1.1/4 22,100
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
133 بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران مدل L-21 عدد "1.1/4 20,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
134 بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران مدل L-21 عدد "1.1/2 22,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
135 بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران مدل L-21 (روکش عایق) عدد "1.1/2 24,300
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
136 بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران مدل L-21 (روکش عایق) عدد "2 27,600
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
137 بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران مدل L-21 عدد "2 25,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
138 بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران مدل L-21 عدد "2.1/2 31,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
139 بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران مدل L-21 (روکش عایق) عدد "2.1/2 35,500
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
140 بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران مدل L-21 (روکش عایق) عدد "3 40,500
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
141 بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران مدل L-21 عدد "3 35,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
142 بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران مدل L-21 عدد "4 41,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
143 بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران مدل L-21 (روکش عایق) عدد "4 47,500
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
144 بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران مدل L-21 روکش عایق (مخصوص لوله های پلیمری) عدد "5 69,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
145 بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران مدل L-21 (مخصوص لوله های پلیمری) عدد "5 55,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
146 بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران مدل L-21 عدد "5 88,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
147 بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران مدل L-21 (روکش عایق) عدد "5 99,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
148 بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران مدل L-21 (روکش عایق) عدد "6 122,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
149 بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران مدل L-21 عدد "6 110,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
150 بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران مدل L-21 عدد "8 137,400
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
151 بست دنباله جوشی تسمه ای T بست ایران مدل L-21 (روکش عایق) عدد "8 150,900
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
152 بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران مدل M-22 (روکش عایق) عدد "1/2 19,500
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
153 بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران مدل M-22 عدد "1/2 18,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
154 بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران مدل M-22 عدد "3/4 20,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
155 بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران مدل M-22 (روکش عایق) عدد "3/4 21,600
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
156 بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران مدل M-22 (روکش عایق) عدد "1 23,700
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
157 بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران مدل M-22 عدد "1 22,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
158 بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران مدل M-22 عدد "1.1/4 23,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
159 بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران مدل M-22 (روکش عایق) عدد "1.1/4 25,100
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
160 بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران مدل M-22 (روکش عایق) عدد "1.1/2 27,300
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
161 بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران مدل M-22 عدد "1.1/2 25,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
162 بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران مدل M-22 عدد "2 29,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
163 بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران مدل M-22 (روکش عایق) عدد "2 31,600
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
164 بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران مدل M-22 (روکش عایق) عدد "2.1/2 39,500
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
165 بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران مدل M-22 عدد "2.1/2 35,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
166 بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران مدل M-22 عدد "3 38,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
167 بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران مدل M-22 (روکش عایق) عدد "3 43,500
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
168 بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران مدل M-22 (روکش عایق) عدد "4 50,500
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
169 بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران مدل M-22 عدد "4 44,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
170 بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران مدل M-22 ( مخصوص لوله های پلیمری) عدد "5 66,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
171 بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران مدل M-22 روکش عایق ( مخصوص لوله های پلیمری) عدد "5 80,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
172 بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران مدل M-22 (روکش عایق) عدد "5 111,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
173 بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران مدل M-22 عدد "5 100,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
174 بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران مدل M-22 عدد "6 120,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
175 بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران مدل M-22 (روکش عایق) عدد "6 132,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
176 بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران مدل M-22 (روکش عایق) عدد "8 156,500
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
177 بست دنباله جوشی میلگرد تمام دنده بست ایران مدل M-22 عدد "8 143,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
178 بست پایه بلند مشکی بست ایران مدل D-13 عدد "1/2 7,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
179 بست پایه بلند مشکی بست ایران مدل D-13 (روکش عایق) عدد "1/2 8,300
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
180 بست پایه بلند مشکی بست ایران مدل D-13 (روکش عایق) عدد "3/4 9,200
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
181 بست پایه بلند مشکی بست ایران مدل D-13 عدد "3/4 7,700
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
182 بست پایه بلند مشکی بست ایران مدل D-13 عدد "1 8,100
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
183 بست پایه بلند مشکی بست ایران مدل D-13 (روکش عایق) عدد "1 9,800
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
184 بست پایه بلند مشکی بست ایران مدل D-13 (روکش عایق) عدد "1.1/4 11,300
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
185 بست پایه بلند مشکی بست ایران مدل D-13 عدد "1.1/4 9,100
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
186 بست پایه بلند مشکی بست ایران مدل D-13 عدد "1.1/2 10,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
187 بست پایه بلند مشکی بست ایران مدل D-13 (روکش عایق) عدد "1.1/2 12,300
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
188 بست پایه بلند مشکی بست ایران مدل D-13 (روکش عایق) عدد "2 13,900
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
189 بست پایه بلند مشکی بست ایران مدل D-13 عدد "2 11,300
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
190 بست آویز رکابی بست ایران مدل R-27 A عدد "1.1/2 60,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
191 بست آویز رکابی بست ایران مدل R-27 A (روکش عایق) عدد "1.1/2 62,300
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
192 بست آویز رکابی بست ایران مدل R-27 A (روکش عایق) عدد "2 68,600
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
193 بست آویز رکابی بست ایران مدل R-27 A عدد "2 66,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
194 بست آویز رکابی بست ایران مدل R-27 A عدد "2.1/2 72,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
195 بست آویز رکابی بست ایران مدل R-27 A (روکش عایق) عدد "2.1/2 76,500
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
196 بست آویز رکابی بست ایران مدل R-27 A (روکش عایق) عدد "3 87,500
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
197 بست آویز رکابی بست ایران مدل R-27 A عدد "3 82,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
198 بست آویز رکابی بست ایران مدل R-27 A عدد "4 94,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
199 بست آویز رکابی بست ایران مدل R-27 A (روکش عایق) عدد "4 100,500
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
200 بست آویز رکابی بست ایران مدل R-27 A (روکش عایق) عدد "5 128,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
201 بست آویز رکابی بست ایران مدل R-27 A عدد "5 121,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
202 بست آویز رکابی بست ایران مدل R-27 A عدد "5 143,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
203 بست آویز رکابی بست ایران مدل R-27 A (روکش عایق) عدد "5 154,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
204 بست آویز رکابی بست ایران مدل R-27 A (روکش عایق) عدد "6 177,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
205 بست آویز رکابی بست ایران مدل R-27 A عدد "6 165,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
206 بست آویز رکابی بست ایران مدل R-27 A عدد "8 190,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
207 بست آویز رکابی بست ایران مدل R-27 A (روکش عایق) عدد "8 203,500
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
208 بست آویز رکابی بست ایران مدل R-27 A (روکش عایق) عدد "10 234,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
209 بست آویز رکابی بست ایران مدل R-27 A عدد "10 220,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
210 بست آویز رکابی بست ایران مدل R-27 A عدد "12 258,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
211 بست آویز رکابی بست ایران مدل R-27 A (روکش عایق) عدد "12 273,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
212 بست دوتکه آویز بست ایران مدل R-27 (روکش عایق) عدد "1.1/2 57,300
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
213 بست دوتکه آویز بست ایران مدل R-27 عدد "1.1/2 55,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
214 بست دوتکه آویز بست ایران مدل R-27 عدد "2 60,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
215 بست دوتکه آویز بست ایران مدل R-27 (روکش عایق) عدد "2 62,600
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
216 بست دوتکه آویز بست ایران مدل R-27 (روکش عایق) عدد "2.1/2 70,500
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
217 بست دوتکه آویز بست ایران مدل R-27 عدد "2.1/2 66,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
218 بست دوتکه آویز بست ایران مدل R-27 عدد "3 77,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
219 بست دوتکه آویز بست ایران مدل R-27 (روکش عایق) عدد "3 82,500
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
220 بست دوتکه آویز بست ایران مدل R-27 (روکش عایق) عدد "4 94,500
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
221 بست دوتکه آویز بست ایران مدل R-27 عدد "4 88,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
222 بست دوتکه آویز بست ایران مدل R-27 عدد "5 104,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
223 بست دوتکه آویز بست ایران مدل R-27 (روکش عایق) عدد "5 111,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
224 بست دوتکه آویز بست ایران مدل R-27 (روکش عایق) عدد "5 143,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
225 بست دوتکه آویز بست ایران مدل R-27 عدد "5 132,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
226 بست دوتکه آویز بست ایران مدل R-27 عدد "6 154,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
227 بست دوتکه آویز بست ایران مدل R-27 (روکش عایق) عدد "6 166,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
228 بست دوتکه آویز بست ایران مدل R-27 (روکش عایق) عدد "8 189,500
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
229 بست دوتکه آویز بست ایران مدل R-27 عدد "8 176,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
230 بست دوتکه آویز بست ایران مدل R-27 عدد "10 210,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
231 بست دوتکه آویز بست ایران مدل R-27 (روکش عایق) عدد "10 224,000
 • 5% از 1 تا 10,000,000
 • 8% از 10,000,001 تا 100,000,000
 • 10% از 100,000,001 تا بی نهایت
232 بست دوتکه آویز بست ایران مدل R-27 (روکش عایق) عدد "12 262,000