نحوه جانمایی تجهیزات مکانیکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱۱:۳۳:۳۳
نحوه جانمایی تجهیزات مکانیکی

همراه پایپ کالا باشید تا در مورد جانمایی انواع تجهیزات مکانیکی صحبت کنیم ، این مقاله بخش اول می باشد و در آینده نزدیک بخش دوم آن نیز منتشر خواهد شد . همراه ما باشید.

مبدل های حرارتی ( IPS E – EPR – 190 , 9-5-4 )

1- مبدل های حرارتی باید نزدیک به Vessel و تجهیزات مربوطه به آن ها قرار داده شوند . بعضی تجهیزات مانند Bottoms Coolers باید در فاصله دورتری از Vessel و تجهیزات مربوطه به آن ها قرار داده شوند . بعضی تجهیزات مانند Bottoms coolers باید در فاصله دورتری از Vessel قرار گیرند .
2- فاصله افقی بین بدنه مبدل های حرارتی و نیز بین مبدل های حرارتی و تجهیزات اصلی باید حداقل 1 متر از هر طرف در نظر گرفته شود .

مبدل حرارتی لوله و پوسته

3- در جایی که تعدادی مبدل حرارتی در کنار هم قرار دارند ، معمولا باید خط مرکزی نازل های آن ها هم تراز و موازی باشد .
4- لوله کشی اطراف مبدل های حرارتی و تجهیزات مربوطه آن ها در سرویس های فشار بالا و دما بالا باید به گونه ای باشد که انعطاف پذیری مناسبی در برابر تنش های حرارتی فراهم شود .
5- در اطراف مبدل های حرارتی باید فضای کافی جهت نصب ایمن ، آچارکشی آسان و بیرون کشیدن Tube Bundle وجود داشته باشد .
6- در مواردی که از پره های هوایی استفاده می شود ، طول واحد بر اساس این پره ها تعیین می شود . پره های هوایی نباید در نزدیکی کوره ها نصب شوند .
7- در جایی که مبدل های حرارتی هوا خنک روی بسترهای لوله و یا روی سازه هایی نصب می شوند ، باید فضای کافی در اطراف آن ها جهت تعمیرات و نگهداری در نظر گرفته شود .
8- با توجه به اینکه دمای اتمسفر در سمت مکش ، مبنای طراحی مبدل های حرارتی هوا خنک است ، باید از ورودی هوای داغ ناشی از تجهیزات دما بالا به داخل مبدل های حرارتی و هوا خنک جلوگیری شود .
9- مبدل های هوا خنک نصب شده در یک واحد باید به صورت هم سطح نصب می شوند ، مگر اینکه خیلی از هم متمایز باشند و کی از آنها قادر به مکیدن هوای تخلیه شده از دیگری نباشد .
10- Re boiler نوع Thermosiphon باید بعد از Vessel مربوط به آن ها تعبیه شوند .

Vessels & Drums ) IPS – E – PR – 190 , 9-5-5 )

1- Vessels & Drums اصولا تا حد امکان نزدیک به تجهیزات مربوط به آن ها قرار داده می شوند .
2- Drum افقی نزدیک به بستر لوله قرار داده می شوند به صورتی که خط مرکزی افقی آن ها در زاویه قائمه نسبت به بستر لوله باشد .
3- Drum عمودی در مجاورت و نزدیکی تجهیزات عمودی مربوطه قرار داده می شوند و خطوط مرکزی آن ها باشد هم تراز خط مرکزی تجهیزات ذکر شده باشد .

4- پمپ ها ( IPS – E- PR – 190 , 9-5-6 )

5- پمپ ها باید به صورت گروهی تعبیه شوند تا تعمیرات و نگهداری آن ها امکانپذیر باشد .
6- پمپ ها باید طوری قرار داده شوند که خطوط مکش آن ها کوتاه شود .
7- پمپ ها معمولا باید در یک یا چند ردیف زیر و یا نزدیک به بستر لوله قرار داده شوند . الکتروموتور پمپ باید به سمت مرکز بستر لوله قرار گیرد .

درام و مخزن

8- بعضی از پمپ ها مانند پمپ های با ستون خلا تحتانی ممکن است نزدیک به تجهیزاتی که قرار است از آن ها مکش انجام شود ، قرار گیرند .
9- مقدار فاصله Aisles بین رئیف های پمپ ها باید حداقل 3 متر باشد .
10- فضای پیشنهادی مورد نیاز برای پمپ ها 0.5 تا 1 متر در پهنا و 2 متر در فاصله مرکز تا مرکز است .( رنج 1.5 تا 3 متر قابل قبول است )
11- قرار گیری پمپ شیمیایی کوچک ، پمپ های همراستا و پمپ های تزریق هم از قوانین بالا برای فضای مورد نیازشان تبعیت می کنند .
12- فضای مورد نیاز برای پمپ ها بر اساس استاندارد A - 3 و A – 4 و A – 5 قابل استخراج می باشد .

کمپرسورها ( IPS – E – PR – 190 , 9-5-7 )

1- با توجه به اینکه اصولا چندین کمپرسور بزرگ در یک واحد قرار دارند ، قرار دادن نواحی مربوط به نگهداری ، تعمیرات و اپراتوری آن ها در یک منطقه اقتصادی تر خواهد بود .
2- جهت قرارگیری کمپرسور ها باید با توجه به تجهیزات اطراف انتخاب شود تا از بروز نقایص مکانیکی جلوگیری شود .
3- دسترسی به سیستم اطفای حریق باید حداقل در دو طرف ساختمان کمپرسور امکان پذیر باشد .
4- در صورت نیاز به Inter – cooler و Knockout Drum در ناحیه کمپرسور ، نباید محدودیتی در دسترسی به سیستم اطفا حریق و منطقه تعمیرات و نگهداری کمپرسور ایجاد شود .
5- کمپرسور ها باید از آتش سوزی در امان باشند .

کمپرسور مکانیکی

6- جهت سهولت تعمیرات و نگهداری ، کمپرسور ها باید نزدیک به یک راه دسترسی نصب شوند .
7- بعد از کمپرسور ها ، باید فضای کافی برای لوله کشی های گوناگون و نیز تجهیزات کمکی کمپرسور مانند مخزن مکش و نیز Intercooler در نظر گرفته شود .
8- کمپرسورها باید به گونه ایی تعبیه شوند که افت فشار در طرف مکش آن ها به حداقل برسد .
9- از آنجایی که مقدار بسیار زیادی کابل کشی الکتریکی و ابزار دقیق برای یک کمپرسور نیاز است ، تا حد امکان کمپرسورها باید نزدیک به اتاق کنترل و پست فرعی تعبیه شوند .
10- باید فضای کافی اطراف یک کمپرسور جهت تعمیرات و نگهداری در نظر گرفته شود .
11- فضای مورد نیاز جهت قرارگیری یک کمپرسور گازی در استانداردها مشخص می باشد .

مخازن و Vessel های ذخیره ( IPS – E – PR 190 – 9-5-8 )

1- جانمایی ، چیدمان و فاصله گذاری مخازن و Vessel ذخیره با توجه به الزامات زیر انجام می شود :
- مخازن باید به گونه ای نصب شوند که با ایجاد گردش آزاد هوا بتوانند باعث آزاد شدن بخارهای موجود تا حد امکان شوند .
- مخازن باید ردیف های حداکثر دوتایی چیده شوند و هر مخزن باید نزدیک به یک جاده و یا راه دسترسی باشد .
- در هر طرح باید سیستم آب آتش نشانی تعبیه شود ، در غیر این صورت الزاماتی که باید رعایت شود بسیار دقیق و شخت خواهد شد .
- حداقل فاصله بین مخزن ها تا مرزها و یا بین مخازن تا دیگر تسهیلات باید بر اساس آخرین ویرایش کد NFPA 30 کد مواد قابل احتراق و سوختنی طراحی شود .

مخزن تحت فشار

- کنترل اشاعه و پراکندگی ذرات منشتر شده باید توسط حصار خاکریز انجام شود . حجم خاکریزها باید بر اساس NFPA 30 تقسیم بندی شود . چیدمان و طراحی خاکریز باید بر اساس NFPA 30 و نیز استاندارد های IPS به صورت زیر انجام شود :

IPS – C- ME – 100 : مخازن ذخیره اتمسفریک فولادی جوشکاری شده روزمینی
IPS – C- ME – 110 : مخازن ذخیره تحت فشار جوشکاری شده سایز بزرگ
IPS – C- ME – 120 : مخازن ذخیره سوخت
IPS – C- ME – 130 : مخازن کروی و مخازن ذخیره تحت فشار ( برای LPG )
IPS – E – PR – 360 : طراحی فرآیندی برای ذخیره و انتقال سیال گاز و مایع

الف ) Doom roof tanks : قطر مخزن
ب ) مخازن کروی یا شبه کروی :4/3 قطر مخزن
پ ) Doom roof tanks and spheres or spheroids : قطر مخزن

- در خصوص مخازن ذخیره اتمسفریک طراحی شده برای 20 کیلو پاسکال و یا کمتر که حاوی سیالات قابل احتراق و اشتعال باشند ، موارد زیر وجود دارد :

الف ) مخازن حاوی نفت خام و یا ذخایر با نقطه اشتعال پایین باید در مناطقی دورتر از واحد های فرآیندی ، خطوط خاص و مناطق پرتجمع انسانی قرار گیرند .
ب ) حداقل فاصله بین مخازن اتمسفریک تا مرزها و یا دیگر تسهیلات در استاندارد ها ذکر شده است .
پ ) مخازن حاوی نفت خام و ذخایر با نقطه اشتعال پایین باید حداکثر در 2 ردیف نصب شوند . هز مخزن باید نزدیک به یک راه و یا جاده دسترسی باشد .
ت ) مخازن حاوی ذخایر با نقطه اشتعال بالا ، باید حداکثر در 3 ردیف قرار داده شوند و هیچ مخزنی در این حالت نباید بیشتر از یک ردیف از یک جاده و یا راه دسترسی فاصله داشته باشد .
ث ) حداقل فاصله بین مخازن ذخیره اتمسفریک در استاندارد ها موجود می باشد .
ج ) حصار خاکریز باید طوری تعبیه شود که پراکندگی ذرات منتشر شده را کنترل کند . طراحی و چیدمان خاکریز باید بر اساس الزامات NFPA 30 و استاندارد IPS – c- me – 100 انجام شود . در صورتی که هرگونه تناقضی بین کد NFPA 30 و استاندارد ذکر شده وجود داشته باشد ، الزامات کد NFPA 30 تعیین کننده خواهد بود .

در خصوص مخازن ذخیره تحت فشار نوع non – refrigerate ، طراحی شده برای 20 کیلو پاسکال و یا بزرگتر حاوی سیالات مایع ویا گازهای فشرده مایع شده موارد زیر حاکم است :

الف ) مخازن باید به گونه ای قرار داده شوند که توسط گردش هوا آزاد ، بیشترین میزان آزاد سازی بخارات انجام شود .

ب ) مخازن کروی و یا شبه کروی باید حداکثر در 2 ردیف نصب شوند و حداقل یک طرف هر مخزن باید در مجاورت یک جاده یا راه دسترسی باشند .

پ ) حداقل فاصله بین مخازن و مرزها و نیز فاصله بین مخازن و دیگر تسهیلات در استانداردها مشخص شده اند .

ت ) مخازن ذخیره تحت فشار حاوی گاز LP با خاکریز محصور نمی شوند . الته یک نوار مستقیم تقسیم کننده 600 میلی متری باید بین مخازن در نظر گرفته شود . نوارهای ذکر شده نباید به طور کامل بسته باشند .

ث ) جانمایی مخازن ذخیره گاز LP باید بر اساس آخرین ویرایش کد NFPA 59 انجام شود .

ج ) فاصله بین مخازن تحت فشار باید بر اساس موارد زیر طراحی شوند :

1. فاصله بین دو مخزن کروی و یا شبه کروی نباید کمتر از ¾ قطر مخزن باشد .
2. فاصله بین بدنه دو Drum ، نباید کمتر از قطر یک مخزن باشد .
3. فاصله سر به سر مخازن افقی نباید کمتر از مقادیر مشخصی باشد .

پایپ کالا ، حس بازاری متفاوت

عضویت در خبرنامه
با عضویت در خبر نامه پایپ کالا مگ ، هر هفته یک ایمیل حاوی مطالب جدید دریافت خواهید کرد.
ارسال نظر
تماس با کارشناسان پایپ کالا