لوله و اتصالات پوش فیت

بوشن پوش فیت

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
بوشن پوش فیت معمولی نیوفلکس
بوشن پوش فیت معمولی نیوفلکس
نوع پوشش: معمولی
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۱۹۶،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بوشن پوش فیت معمولی نیوفلکس
بوشن پوش فیت معمولی نیوفلکس
نوع پوشش: معمولی
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۲۲۴،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بوشن پوش فیت معمولی نیوفلکس
بوشن پوش فیت معمولی نیوفلکس
نوع پوشش: معمولی
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۲۵۸،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بوشن پوش فیت معمولی نیوفلکس
بوشن پوش فیت معمولی نیوفلکس
نوع پوشش: معمولی
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۳۵۳،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بوشن پوش فیت معمولی نیوفلکس
بوشن پوش فیت معمولی نیوفلکس
نوع پوشش: معمولی
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۵۱۸،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بوشن پوش فیت معمولی نیوفلکس
بوشن پوش فیت معمولی نیوفلکس
نوع پوشش: معمولی
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۷۲۵،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بوشن پوش فیت معمولی نیوفلکس
بوشن پوش فیت معمولی نیوفلکس
نوع پوشش: معمولی
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۱،۱۸۸،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بوشن پوش فیت سایلنت نیوفلکس
بوشن پوش فیت سایلنت نیوفلکس
نوع پوشش: سایلنت
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۲۰۷،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بوشن پوش فیت سایلنت نیوفلکس
بوشن پوش فیت سایلنت نیوفلکس
نوع پوشش: سایلنت
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۲۸۰،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بوشن پوش فیت سایلنت نیوفلکس
بوشن پوش فیت سایلنت نیوفلکس
نوع پوشش: سایلنت
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۵۸۱،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا