لوله و اتصالات پلیکا

دریچه پلیکا

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
دریچه پلی پروپیلن چهارگوش غیر ترافیکی آدم رو درجه یک رزاقی
دریچه پلی پروپیلن چهارگوش غیر ترافیکی آدم رو درجه یک رزاقی
نوع(تایپ): چهارگوش غیر ترافیکی آدم رو درجه یک
سایز
۲۵*۲۵
قیمت (ریال)
۱،۲۷۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه پلی پروپیلن چهارگوش غیر ترافیکی آدم رو درجه یک رزاقی
دریچه پلی پروپیلن چهارگوش غیر ترافیکی آدم رو درجه یک رزاقی
نوع(تایپ): چهارگوش غیر ترافیکی آدم رو درجه یک
سایز
۴۰*۴۰
قیمت (ریال)
۲،۷۲۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه پلی پروپیلن چهارگوش غیر ترافیکی آدم رو درجه یک رزاقی
دریچه پلی پروپیلن چهارگوش غیر ترافیکی آدم رو درجه یک رزاقی
نوع(تایپ): چهارگوش غیر ترافیکی آدم رو درجه یک
سایز
۴۰*۶۰
قیمت (ریال)
۳،۹۳۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه پلی پروپیلن چهارگوش غیر ترافیکی آدم رو درجه یک رزاقی
دریچه پلی پروپیلن چهارگوش غیر ترافیکی آدم رو درجه یک رزاقی
نوع(تایپ): چهارگوش غیر ترافیکی آدم رو درجه یک
سایز
۳۰*۴۰
قیمت (ریال)
۲،۲۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه پلی پروپیلن چهارگوش غیر ترافیکی آدم رو درجه یک رزاقی
دریچه پلی پروپیلن چهارگوش غیر ترافیکی آدم رو درجه یک رزاقی
نوع(تایپ): چهارگوش غیر ترافیکی آدم رو درجه یک
سایز
۳۰*۳۰
قیمت (ریال)
۱،۷۳۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه پلی پروپیلن چهارگوش غیر ترافیکی آدم رو درجه یک رزاقی
دریچه پلی پروپیلن چهارگوش غیر ترافیکی آدم رو درجه یک رزاقی
نوع(تایپ): چهارگوش غیر ترافیکی آدم رو درجه یک
سایز
۵۵*۵۵
قیمت (ریال)
۳،۹۸۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه پلی پروپیلن چهارگوش غیر ترافیکی آدم رو درجه دو رزاقی
دریچه پلی پروپیلن چهارگوش غیر ترافیکی آدم رو درجه دو رزاقی
نوع(تایپ): چهارگوش غیر ترافیکی آدم رو درجه دو
سایز
۲۵*۲۵
قیمت (ریال)
۶۸۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه پلی پروپیلن چهارگوش غیر ترافیکی آدم رو درجه دو رزاقی
دریچه پلی پروپیلن چهارگوش غیر ترافیکی آدم رو درجه دو رزاقی
نوع(تایپ): چهارگوش غیر ترافیکی آدم رو درجه دو
سایز
۴۰*۴۰
قیمت (ریال)
۱،۷۴۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه پلی پروپیلن چهارگوش غیر ترافیکی آدم رو درجه دو رزاقی
دریچه پلی پروپیلن چهارگوش غیر ترافیکی آدم رو درجه دو رزاقی
نوع(تایپ): چهارگوش غیر ترافیکی آدم رو درجه دو
سایز
۴۰*۶۰
قیمت (ریال)
۳،۳۶۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه پلی پروپیلن چهارگوش غیر ترافیکی آدم رو درجه دو رزاقی
دریچه پلی پروپیلن چهارگوش غیر ترافیکی آدم رو درجه دو رزاقی
نوع(تایپ): چهارگوش غیر ترافیکی آدم رو درجه دو
سایز
۳۰*۴۰
قیمت (ریال)
۱،۲۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا