اتصالات سیاه بدون درز (مانسمان)

سردنده

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
سردنده بدون درز رده ۴۰
سردنده بدون درز رده ۴۰
واحد: عدد رده: 40
سایز
۱/۲"
قیمت (تومان)
۷،۸۷۵
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سردنده بدون درز رده ۴۰
سردنده بدون درز رده ۴۰
واحد: عدد رده: 40
سایز
۳/۴"
قیمت (تومان)
۱۱،۵۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سردنده بدون درز رده ۴۰
سردنده بدون درز رده ۴۰
واحد: عدد رده: 40
سایز
۱"
قیمت (تومان)
۱۶،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سردنده بدون درز رده ۴۰
سردنده بدون درز رده ۴۰
واحد: عدد رده: 40
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (تومان)
۱۸،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سردنده بدون درز رده ۴۰
سردنده بدون درز رده ۴۰
واحد: عدد رده: 40
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (تومان)
۱۹،۹۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سردنده بدون درز رده ۴۰
سردنده بدون درز رده ۴۰
واحد: عدد رده: 40
سایز
۲"
قیمت (تومان)
۲۳،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سردنده بدون درز رده ۴۰
سردنده بدون درز رده ۴۰
واحد: عدد رده: 40
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (تومان)
۲۹،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سردنده بدون درز رده ۴۰
سردنده بدون درز رده ۴۰
واحد: عدد رده: 40
سایز
۳"
قیمت (تومان)
۳۶،۷۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سردنده بدون درز رده ۴۰
سردنده بدون درز رده ۴۰
واحد: عدد رده: 40
سایز
۴"
قیمت (تومان)
۵۷،۷۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سردنده مانسمان ایران اتصال
سردنده مانسمان ایران اتصال
واحد: عدد
سایز
۱/۲"
قیمت (تومان)
۲،۶۲۵
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰