بست لوله پوش فیت

پلیران

بازه قیمت (تومان)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
بست سقفی پلی ران
بست سقفی پلی ران
واحد: عدد
سایز
۴۰
قیمت (تومان)
۵،۷۳۹
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
بست سقفی پلی ران
بست سقفی پلی ران
واحد: عدد
سایز
۵۰
قیمت (تومان)
۱۰،۹۰۹
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
بست سقفی پلی ران
بست سقفی پلی ران
واحد: عدد
سایز
۶۳
قیمت (تومان)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
بست سقفی پلی ران
بست سقفی پلی ران
واحد: عدد
سایز
۷۰
قیمت (تومان)
۱۴،۶۹۶
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
بست سقفی پلی ران
بست سقفی پلی ران
واحد: عدد
سایز
۱۰۰
قیمت (تومان)
۱۸،۵۵۴
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
بست سقفی پلی ران
بست سقفی پلی ران
واحد: عدد
سایز
۱۲۵
قیمت (تومان)
۳۰،۱۱۵
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
بست سقفی پلی ران
بست سقفی پلی ران
واحد: عدد
سایز
۱۶۰
قیمت (تومان)
۳۵،۰۲۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
بست دیواری پلی ران
بست دیواری پلی ران
واحد: عدد
سایز
۵۰
قیمت (تومان)
۹،۹۱۳
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
بست دیواری پلی ران
بست دیواری پلی ران
واحد: عدد
سایز
۶۳
قیمت (تومان)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
بست دیواری پلی ران
بست دیواری پلی ران
واحد: عدد
سایز
۷۰
قیمت (تومان)
۱۳،۶۲۱
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰