واشر لاستیکی و گسکت

واشر لاستیکی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید واشر لاستیکی

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
واشر لاستیکی 150 ایرانی
واشر لاستیکی 150 ایرانی
سوراخ کاری: 150
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۲،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
واشر لاستیکی 150 ایرانی
واشر لاستیکی 150 ایرانی
سوراخ کاری: 150
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۳،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
واشر لاستیکی 150 ایرانی
واشر لاستیکی 150 ایرانی
سوراخ کاری: 150
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۳،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
واشر لاستیکی 150 ایرانی
واشر لاستیکی 150 ایرانی
سوراخ کاری: 150
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۵،۸۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
واشر لاستیکی 150 ایرانی
واشر لاستیکی 150 ایرانی
سوراخ کاری: 150
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۵،۸۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
واشر لاستیکی 150 ایرانی
واشر لاستیکی 150 ایرانی
سوراخ کاری: 150
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۷،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
واشر لاستیکی 150 ایرانی
واشر لاستیکی 150 ایرانی
سوراخ کاری: 150
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۹،۷۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
واشر لاستیکی 150 ایرانی
واشر لاستیکی 150 ایرانی
سوراخ کاری: 150
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۱۱،۷۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
واشر لاستیکی 150 ایرانی
واشر لاستیکی 150 ایرانی
سوراخ کاری: 150
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۱۵،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
واشر لاستیکی 150 ایرانی
واشر لاستیکی 150 ایرانی
سوراخ کاری: 150
سایز
۵"
قیمت (ریال)
۱۹،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا