واشر لاستیکی و گسکت

واشر نسوز ساده

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید واشر نسوز ساده

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
واشر نسوز ساده 150 ایرانی
واشر نسوز ساده 150 ایرانی
سوراخ کاری: 150 نوع نسوز: ساده
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۱۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
واشر نسوز ساده 150 ایرانی
واشر نسوز ساده 150 ایرانی
سوراخ کاری: 150 نوع نسوز: ساده
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۲۰،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
واشر نسوز ساده 150 ایرانی
واشر نسوز ساده 150 ایرانی
سوراخ کاری: 150 نوع نسوز: ساده
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۳۲،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
واشر نسوز ساده 150 ایرانی
واشر نسوز ساده 150 ایرانی
سوراخ کاری: 150 نوع نسوز: ساده
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۳۲،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
واشر نسوز ساده 150 ایرانی
واشر نسوز ساده 150 ایرانی
سوراخ کاری: 150 نوع نسوز: ساده
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۴۱،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
واشر نسوز ساده 150 ایرانی
واشر نسوز ساده 150 ایرانی
سوراخ کاری: 150 نوع نسوز: ساده
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۵۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
واشر نسوز ساده 150 ایرانی
واشر نسوز ساده 150 ایرانی
سوراخ کاری: 150 نوع نسوز: ساده
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۶۲،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
واشر نسوز ساده 150 ایرانی
واشر نسوز ساده 150 ایرانی
سوراخ کاری: 150 نوع نسوز: ساده
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۸۳،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
واشر نسوز ساده 150 ایرانی
واشر نسوز ساده 150 ایرانی
سوراخ کاری: 150 نوع نسوز: ساده
سایز
۵"
قیمت (ریال)
۱۰۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
واشر نسوز ساده 150 ایرانی
واشر نسوز ساده 150 ایرانی
سوراخ کاری: 150 نوع نسوز: ساده
سایز
۶"
قیمت (ریال)
۱۲۴،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا