واشر لاستیکی و گسکت

واشر نسوز سیمدار

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید واشر نسوز سیم دار

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
واشر نسوز سیمدار 150 ایرانی
واشر نسوز سیمدار 150 ایرانی
سوراخ کاری: 150 نوع نسوز: سیمدار
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۵،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
واشر نسوز سیمدار 150 ایرانی
واشر نسوز سیمدار 150 ایرانی
سوراخ کاری: 150 نوع نسوز: سیمدار
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۱۵،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
واشر نسوز سیمدار 150 ایرانی
واشر نسوز سیمدار 150 ایرانی
سوراخ کاری: 150 نوع نسوز: سیمدار
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۲۸،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
واشر نسوز سیمدار 150 ایرانی
واشر نسوز سیمدار 150 ایرانی
سوراخ کاری: 150 نوع نسوز: سیمدار
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۳۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
واشر نسوز سیمدار 150 ایرانی
واشر نسوز سیمدار 150 ایرانی
سوراخ کاری: 150 نوع نسوز: سیمدار
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۴۱،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
واشر نسوز سیمدار 150 ایرانی
واشر نسوز سیمدار 150 ایرانی
سوراخ کاری: 150 نوع نسوز: سیمدار
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۵۴،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
واشر نسوز سیمدار 150 ایرانی
واشر نسوز سیمدار 150 ایرانی
سوراخ کاری: 150 نوع نسوز: سیمدار
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۶۸،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
واشر نسوز سیمدار 150 ایرانی
واشر نسوز سیمدار 150 ایرانی
سوراخ کاری: 150 نوع نسوز: سیمدار
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۸۳،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
واشر نسوز سیمدار 150 ایرانی
واشر نسوز سیمدار 150 ایرانی
سوراخ کاری: 150 نوع نسوز: سیمدار
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۱۱۰،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
واشر نسوز سیمدار 150 ایرانی
واشر نسوز سیمدار 150 ایرانی
سوراخ کاری: 150 نوع نسوز: سیمدار
سایز
۵"
قیمت (ریال)
۱۳۶،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا