فلنج جوشی فولادی

فلنج جوشی کور

لطفا توجه کنید

لیست قیمت فلنج جوشی کور

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت فلنج جوشی کور به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
فلنج کور آهنی دو رو تراش - فشار PN16 - سیاه - ضخامت 20 میل - مشهد
فلنج کور آهنی دو رو تراش - فشار PN16 - سیاه - ضخامت 20 میل - مشهد
کلاس: PN16 face: RF تراش سطح: دو رو تراش رنگ: سیاه ضخامت: 20 میل
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
فلنج کور آهنی دو رو تراش - فشار PN16 - سیاه - ضخامت 20 میل - مشهد
فلنج کور آهنی دو رو تراش - فشار PN16 - سیاه - ضخامت 20 میل - مشهد
کلاس: PN16 face: RF تراش سطح: دو رو تراش رنگ: سیاه ضخامت: 20 میل
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
فلنج کور آهنی دو رو تراش - فشار PN16 - سیاه - ضخامت 20 میل - مشهد
فلنج کور آهنی دو رو تراش - فشار PN16 - سیاه - ضخامت 20 میل - مشهد
کلاس: PN16 face: RF تراش سطح: دو رو تراش رنگ: سیاه ضخامت: 20 میل
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
فلنج کور آهنی دو رو تراش - فشار PN16 - سیاه - ضخامت 20 میل - مشهد
فلنج کور آهنی دو رو تراش - فشار PN16 - سیاه - ضخامت 20 میل - مشهد
کلاس: PN16 face: RF تراش سطح: دو رو تراش رنگ: سیاه ضخامت: 20 میل
سایز
۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
فلنج کور آهنی دو رو تراش - فشار PN16 - سیاه - ضخامت 20 میل - مشهد
فلنج کور آهنی دو رو تراش - فشار PN16 - سیاه - ضخامت 20 میل - مشهد
کلاس: PN16 face: RF تراش سطح: دو رو تراش رنگ: سیاه ضخامت: 20 میل
سایز
۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
فلنج کور آهنی دو رو تراش - فشار PN16 - سیاه - ضخامت 20 میل - مشهد
فلنج کور آهنی دو رو تراش - فشار PN16 - سیاه - ضخامت 20 میل - مشهد
کلاس: PN16 face: RF تراش سطح: دو رو تراش رنگ: سیاه ضخامت: 20 میل
سایز
۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
فلنج کور آهنی دو رو تراش - فشار PN16 - سیاه - ضخامت 20 میل - مشهد
فلنج کور آهنی دو رو تراش - فشار PN16 - سیاه - ضخامت 20 میل - مشهد
کلاس: PN16 face: RF تراش سطح: دو رو تراش رنگ: سیاه ضخامت: 20 میل
سایز
۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
فلنج کور آهنی دو رو تراش - فشار PN16 - سیاه - ضخامت 20 میل - مشهد
فلنج کور آهنی دو رو تراش - فشار PN16 - سیاه - ضخامت 20 میل - مشهد
کلاس: PN16 face: RF تراش سطح: دو رو تراش رنگ: سیاه ضخامت: 20 میل
سایز
۳"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
فلنج کور آهنی دو رو تراش - فشار PN16 - سیاه - ضخامت 20 میل - مشهد
فلنج کور آهنی دو رو تراش - فشار PN16 - سیاه - ضخامت 20 میل - مشهد
کلاس: PN16 face: RF تراش سطح: دو رو تراش رنگ: سیاه ضخامت: 20 میل
سایز
۴"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
فلنج کور آهنی دو رو تراش - فشار PN16 - سیاه - ضخامت 20 میل - مشهد
فلنج کور آهنی دو رو تراش - فشار PN16 - سیاه - ضخامت 20 میل - مشهد
کلاس: PN16 face: RF تراش سطح: دو رو تراش رنگ: سیاه ضخامت: 20 میل
سایز
۵"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا